เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2550

หน้า :: 1 :: 2
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนการศึกษา
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2573 วันที่ : 2 มีนาคม 2550
2.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2585 วันที่ : 2 มีนาคม 2550
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการใช้รายงานการชำระค่าธรรมเนียมและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายระหว่างธนาคารผ่านระบบ Bulk Payment System
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2732 วันที่ : 8 มีนาคม 2550
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย กรณีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสละสิทธิไม่รับเงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2766วันที่ : 9 มีนาคม 2550
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายน้ำมันไบโอดีเซล
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2839 วันที่ : 12 มีนาคม 2550
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีของดเงินเพิ่มตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2901 วันที่ : 13 มีนาคม 2550
7.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าและจำหน่ายอาหารเสริมแร่ธาตุสำหรับสัตว์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./2987 วันที่ : 15 มีนาคม 2550
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับรู้รายได้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2988วันที่ : 15 มีนาคม 2550
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อจากการเข้าร่วมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./3072 วันที่ : 20 มีนาคม 2550
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้เช่าวัตถุมงคล
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3077 วันที่ : 20 มีนาคม 2550

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020