เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2550

หน้า :: 1:: 2 :: 3
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษีสำหรับการจำหน่ายบัตรสตาร์แคช (Star Cash )
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.04)/3057 วันที่ : 9 ตุลาคม 2550
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.02)/3106วันที่ : 11 ตุลาคม 2550
3.
เรื่อง : การชดใช้คืนเงินกรณีข้าราชการผู้รับทุนปฏิบัติผิดสัญญา
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.01)/3172 วันที่ : 18 ตุลาคม 255
4.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนล่วงหน้า

เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.01)/3174 วันที่ : 18 ตุลาคม 2550
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีกิจการให้เช่าเรือ และการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9954 วันที่ : 1 ตุลาคม 2550
6.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโอนกิจการการออกใบกำกับภาษีและการนำภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีมาคำนวณภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9955 วันที่ : 1 ตุลาคม 2550
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการชำระหนี้คงค้างระหว่างบริษัทในเครือ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9958 วันที่ : 1 ตุลาคม 2550
8.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขอคืนภาษีจากการขายทอดตลาด
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9959วันที่ : 1 ตุลาคม 2550
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีค่าตอบแทนการใช้ซอฟท์แวร์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9966 วันที่ : 1 ตุลาคม 2550
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการส่งออกก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซธรรมชาติเหลวจากพื้นที่พัฒนาร่วม ไทย-มาเลเซีย เข้ามาในราชอาณาจักร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./10178 วันที่ : 9 ตุลาคม 2550

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020