เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกันยายน พ.ศ. 2550

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรวมและโอนกิจการทั้งหมด
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.08)/2780 วันที่ : 7 กันยายน 2550
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 460) พ. ศ.2549
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.08)/2854 วันที่ : 13 กันยายน 2550
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้เช่าแบบลิสซิ่ง
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.08)/2928วันที่ : 20 กันยายน 2550
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับจากนิติบุคคลต่างประเทศ (ข้อหารือ สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.06)/2972 วันที่ : 27 กันยายน 2550
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีใบกำกับภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./8964 วันที่ : 5 กันยายน 2550
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้มีเงินได้ครบเกษียณอายุงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8986 วันที่ : 5 กันยายน 2550
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการซื้อขายกิจการบางส่วน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9031วันที่ : 6 กันยายน 2550
8.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจากการให้บริการข้อมูล
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./9093 วันที่ : 7 กันยายน 2550
9.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีโอนที่ดินให้แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9044 วันที่ : 4 กันยายน 2550
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อจากค่าใช้จ่ายสำหรับครุภัณฑ์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9046 วันที่ : 6 กันยายน 2550

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020