เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมกราคม พ.ศ. 2550

หน้า :: 1 :: 2 :: 3
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการนำเข้าและส่งออกสินค้าผ่านประเทศไทยให้แก่ผู้ประกอบ กิจการในประเทศกัมพูชา
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ.12 วันที่ : 4 มกราคม 2550
2.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

เลขที่หนังสือ : กค 0706/22วันที่ : 5 มกราคม 2550
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการเรียกเก็บภาษีอากรจากคนต่างด้าว ที่มีเงินได้ในประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.04)/24 วันที่ : 10 มกราคม 2550
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการผลิตสินค้าหรือการให้บริการ
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.08)/พ./26 วันที่ : 9 มกราคม 2550
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./28 วันที่ : 8 มกราคม 2550
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการลดอัตราภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 387) พ.ศ. 2544
เลขที่หนังสือ : กค 0706/29 วันที่ : 5 มกราคม 2550
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.08)/54 วันที่ : 11 มกราคม 2550
8.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรับเหมาช่วงระบบ SCADA ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซตามโครงการ ท่อส่งก๊าชไทย - มาเลเซีย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./74 วันที่ : 12 มกราคม 2550
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนบุตร ข้อหารือ สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.06)/148 วันที่ : 24 มกราคม 2550
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อตามน้ำหนัก ข้อหารือสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.08)/พ./209 วันที่ : 31 มกราคม 2550

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020