เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2550

หน้า :: 1 :: 2 :: 3
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับสัตว์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3490 วันที่ : 3 เมษายน 2550
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการออกจากงานก่อนเกษียณอายุ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3494วันที่ : 3 เมษายน 2550
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีกิจการให้เช่าเรือ และการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3801วันที่ : 10 เมษายน 2550
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จ่ายเงิน สะสมเข้า กบข.
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4009 วันที่ : 25 เมษายน 2550
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการให้สวัสดิการกู้ยืมเงินแก่พนักงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4041วันที่ : 11 เมษายน 2550
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักค่าลดหย่อนเงินบริจาค
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4064 วันที่ : 18 เมษายน 2550
7.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการบริจาคที่ดินให้มูลนิธิ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4065วันที่ : 18 เมษายน 2550
8.
เรื่อง : ภาษีอากรจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคารเจ้าหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4078วันที่ : 11 เมษายน 2550
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินได้ของโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา หาดใหญ่
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4101วันที่ : 18 เมษายน 2550
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการวิจัยข้อมูลและส่งผลวิจัยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./4141วันที่ : 19 เมษายน 2550

 

ปรับปรุงล่าสุด: 24-05-2022