เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/3490
วันที่: 3 เมษายน 2550
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับสัตว์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ง)(จ) และมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:         บริษัท A เป็นผู้ประกอบการนำเข้าอาหารสัตว์ (อาหารเสริมสำหรับสัตว์และวัตถุที่ผสมแล้ว) เพื่อจำหน่าย โดยได้รับใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว์และได้ทำการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ที่นำเข้าต่อกรมปศุสัตว์ ดังนี้
        1. โมโน - ไคแคลเซียมฟอสเฟต ใช้ผสมอาหารสัตว์เพื่อเสริมแร่ธาตุแคลเซียม และฟอสฟอรัส ในอาหารสัตว์เพื่อช่วยให้สัตว์เจริญเติบโตและระบบการทำงานของร่างกายทำงานปกติ ทั้งนี้ ตามใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์ ชนิดอาหารเสริมแร่ธาตุ จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเลขทะเบียนอาหารสัตว์
        2. แอล -ไลซีนโมโน ไฮโดรคลอไรด์ ใช้ผสมอาหารสัตว์เพื่อเสริมโปรตีนกรดอะมิโน แอล-ไลซีนในอาหารสัตว์เพื่อช่วยให้สัตว์เจริญเติบโต ทั้งนี้ ตามใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์ ชนิดอาหารเสริมโปรตีน จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเลขทะเบียนอาหารสัตว์
        3. โคลีนคลอไรด์ 60% คอร์น คอป ใช้ผสมอาหารสัตว์เพื่อเสริมวิตามินโคลีน คลอไรด์ ในอาหารสัตว์ จัดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์)ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ต่อกรมปศุสัตว์
        4. ซิงค์ซัลเฟต โมโน ไฮเดรต ฟีดเกรด 35% ใช้ผสมในอาหารสัตว์เพื่อเสริมแร่ธาตุสังกะสี ในอาหารสัตว์ จัดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์ ชนิดอาหารเสริมแร่ธาตุ พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ต่อกรมปศุสัตว์
        5. ซิงค์ออกไซด์ ใช้ผสมอาหารสัตว์เพื่อเสริมแร่ธาตุสังกะสีในอาหารสัตว์ จัดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์ ชนิดอาหารเสริมแร่ธาตุ พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์พ.ศ.2525 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ต่อกรมปศุสัตว์ 6. 4% ฟลาโวมัยซิน พรีมิกซ์ ใช้ผสมอาหารในสัตว์เพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของสัตว์ จัดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ต่อกรมปศุสัตว์
        7. 8% ฟลาโวมัยซิน พรีมิกซ์ ใช้ผสมในอาหารสัตว์เพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของสัตว์ จัดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ต่อกรมปศุสัตว์
        บริษัทฯ จึงขอทราบว่า การนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่
แนววินิจฉัย:         1. กรณีบริษัทฯ นำเข้าผลิตภัณฑ์ โมโน-ไดแคลเซียมฟอสเฟต และแอล-ไลซีนโมโน ไฮโดรคลอไรด์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์ ชนิดอาหารเสริมแร่ธาตุและโปรตีน จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจัดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ประเภทอาหารเสริมแร่ธาตุ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 กรณีจึงไม่เข้าลักษณะเป็นอาหารสัตว์ตามมาตรา (81)(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า สินค้าที่นำเข้าเป็นเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสัตว์เพื่อบำรุงรักษา ป้องกัน ทำลายหรือกำจัดศัตรูหรือโรคของสัตว์ บริษัทฯ ผู้นำเข้าจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ ตามมาตรา 81(1)(จ) และมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
        2. กรณีบริษัทฯ นำเข้าผลิตภัณฑ์ โคลีนคลอไรด์ 60% คอร์น คอป ซิงค์ซัลเฟต โมโน ไฮเดรต ฟีดเกรด 35% ซิงค์ออกไซด์ 4% ฟลาโวมัยซิน พรีมิกซ์ และ 8% ฟลาโวมัยซิน พรีมิกซ์ ซึ่งมิได้ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์กับกรมปศุสัตว์ การนำเข้าสินค้าดังกล่าว จึงไม่เข้าลักษณะเป็นอาหารสัตว์ หรือเป็นเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสัตว์เพื่อบำรุงรักษา ป้องกัน ทำลายหรือกำจัดศัตรูหรือโรคของสัตว์ จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ ตามมาตรา (81)(1)(ง) มาตรา 81(1)(จ) และมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 70/34840

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020