เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/2573
วันที่: 2 มีนาคม 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนการศึกษา
ข้อกฎหมาย: พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420)
ข้อหารือ:         สำนักงานฯ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีผู้บริจาคเงินมีความประสงค์จะบริจาคเงินให้สถานศึกษาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษา ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548 ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปบริจาค ณ สถานศึกษาที่กำหนด จึงบริจาคผ่านสำนักงานฯ เมื่อสำนักงานฯ ได้รับเงินบริจาคจะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้บริจาคตามระเบียบกระทรวงการคลัง และจะโอนเงินไปให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดที่สถานศึกษาตั้งอยู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะโอนเงินให้สถานศึกษาอีกต่อหนึ่ง จึงทำให้สถานศึกษาไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้บริจาคโดยตรงได้ เนื่องจากจะซ้ำกับสำนักงานฯ ที่ได้ออกใบเสร็จรับเงินไปแล้ว สำนักงานฯ จึงขอทราบว่า ผู้บริจาคจะใช้ใบเสร็จรับเงินที่สำนักงานฯ ออกให้และสำเนาหนังสือแจ้งโอนเงินให้โรงเรียนเป็นหลักฐานในการนำไปยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่420) พ.ศ. 2547 ได้หรือไม่
แนววินิจฉัย:         การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่สถานศึกษาตามรายชื่อสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด ผู้ได้รับยกเว้นภาษีต้องมีหลักฐานจากสถานศึกษาที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาตามโครงการที่กระทรวงศึกษาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ตามข้อ 10 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษา ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548 ดังนั้น หากผู้บริจาคไม่มีหลักฐานจากสถานศึกษาที่พิสูจน์ได้ว่า เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาตามโครงการที่กระทรวงศึกษาให้ความเห็นชอบ ก็ไม่มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547
เลขตู้: 70/34808

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020