เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/4041
วันที่: 11 เมษายน 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการให้สวัสดิการกู้ยืมเงินแก่พนักงาน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:         บริษัทฯ ได้ทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายสูญหาย บริษัทฯ สามารถที่จะให้บริษัทที่มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ถ่ายสำเนาเอกสารฉบับที่หายออกเป็นใบแทน โดยให้ผู้มีอำนาจของบริษัทนั้นๆ ลงนามและประทับตรา และนำมาใช้แทนเอกสารต้นฉบับที่สูญหายได้หรือไม่
แนววินิจฉัย:         ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายสามารถออกใบแทนโดยใช้วิธีถ่ายเอกสารจากสำเนาคู่ฉบับหรือพิมพ์เอกสารจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในกรณีจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และมีข้อความว่า "ใบแทน" ไว้ที่ด้านบนของเอกสารซึ่งผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายต้องลงลายมือชื่อรับรองด้วย ให้ไว้แก่บริษัทฯ เพื่อใช้แทนต้นฉบับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่สูญหายได้ ทั้งนี้ ตามข้อ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 62) เรื่อง กำหนดแบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2539
เลขตู้: 70/34847

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020