เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/4065
วันที่: 18 เมษายน 2550
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการบริจาคที่ดินให้มูลนิธิ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/1(4) และพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342)
ข้อหารือ:         บริษัท ข. จะบริจาคที่ดินบริเวณอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เนื้อที่ประมาณ 900 ไร่ ให้แก่มูลนิธิ ช. ซึ่งเป็นมูลนิธิที่กระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนดเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล เพื่อใช้เป็นพื้นที่แก้มลิง ในการบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง บริษัทฯ จึงขอทราบว่า กรณีบริษัท ข. บริจาคที่ดินให้แก่มูลนิธิ ช. ในกรณีข้างต้น หรือบริจาคที่ดินให้แก่มูลนิธิอื่นที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล บริษัท ข. มีภาระต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการบริจาคที่ดินดังกล่าวหรือไม่
แนววินิจฉัย:         การบริจาคที่ดินให้แก่มูลนิธิ ช.หรือมูลนิธิอื่น ซึ่งเป็นมูลนิธิที่กระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนดเป็น องค์การหรือสถานสาธารณกุศล ถือเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายมีไว้ในการประกอบกิจการของนิติบุคคล ทั้งนี้ ตามมาตรา 91/1 (4) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 4 (5) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541 บริษัท ข. ผู้บริจาคจึงต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับการบริจาคที่ดินดังกล่าว
เลขตู้: 70/34853

 

ปรับปรุงล่าสุด: 24-05-2022