เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706(กม.04)/24
วันที่: 10 มกราคม 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการเรียกเก็บภาษีอากรจากคนต่างด้าว ที่มีเงินได้ในประเทศไทย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 18 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:         1. กรณีคนต่างด้าวที่มีข้อมูลว่ามีเงินได้พึงประเมินในประเทศไทยแต่อยู่นอกระบบภาษี ยังไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี โดยเจ้าหน้าที่อาจมีหนังสือเชิญพบแล้วยังไม่ยอมมาพบเจ้าหน้าที่ เมื่อจะเดินทางออกนอกประเทศไทยจะจัดให้มีการชำระภาษีล่วงหน้าหรือมีการค้ำประกันโดยหลักทรัพย์หรือบุคคลสามารถทำได้หรือไม่
          2. กรณีไม่ได้ดำเนินการตาม 1. จะสามารถระงับการเดินทางออกนอกประเทศไทยของคนต่างด้าวดังกล่าวได้หรือไม่ อย่างไร
                   1.
          กรณีตาม 1. การประเมินเรียกเก็บภาษีจากผู้ต้องเสียภาษีก่อนถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ หากเป็นกรณีจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากรเจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจที่จะประเมินเรียกเก็บภาษีจากผู้ต้องเสียภาษีก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา 18 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับการค้ำประกันก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทยนั้น เป็นกรณีที่คนต่างด้าวผู้เดินทางออกนอกประเทศไทยต้องขอรับใบผ่านภาษีอากรตามมาตรา 4 ทวิ มาตรา 4 เบญจ มาตรา 4 ฉ และมาตรา 4 อัฏฐ แห่งประมวลรัษฎากร
                   2. กรณีตาม 2. การระงับการเดินทางออกนอกประเทศไทยของคนต่างด้าวนั้น ตามประมวลรัษฎากรไม่มีบทบัญญัติให้อำนาจเจ้าพนักงานประเมินที่จะระงับการเดินทางออกนอกประเทศไทยของคนต่างด้าว แต่เป็นการขอความร่วมมือจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้ระงับการเดินทางออกนอกประเทศไทยของคนต่างด้าว (โดยใช้แบบ ผ.5) ในกรณีคนต่างด้าวผู้เดินทางออกนอกประเทศไทยต้องขอรับใบผ่านภาษีอากรตามข้อ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2534
แนววินิจฉัย:         1. กรณีตาม 1. การประเมินเรียกเก็บภาษีจากผู้ต้องเสียภาษีก่อนถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ หากเป็นกรณีจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากรเจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจที่จะประเมินเรียกเก็บภาษีจากผู้ต้องเสียภาษีก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา 18 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับการค้ำประกันก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทยนั้น เป็นกรณีที่คนต่างด้าวผู้เดินทางออกนอกประเทศไทยต้องขอรับใบผ่านภาษีอากรตามมาตรา 4 ทวิ มาตรา 4 เบญจ มาตรา 4 ฉ และมาตรา 4 อัฏฐ แห่งประมวลรัษฎากร
          2. กรณีตาม 2. การระงับการเดินทางออกนอกประเทศไทยของคนต่างด้าวนั้น ตามประมวลรัษฎากรไม่มีบทบัญญัติให้อำนาจเจ้าพนักงานประเมินที่จะระงับการเดินทางออกนอกประเทศไทยของคนต่างด้าว แต่เป็นการขอความร่วมมือจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้ระงับการเดินทางออกนอกประเทศไทยของคนต่างด้าว (โดยใช้แบบ ผ.5) ในกรณีคนต่างด้าวผู้เดินทางออกนอกประเทศไทยต้องขอรับใบผ่านภาษีอากรตามข้อ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2534
เลขตู้: 70/34716

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020