เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/29
วันที่: 5 มกราคม 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการลดอัตราภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 387) พ.ศ. 2544
ข้อกฎหมาย: พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 387)
ข้อหารือ:           บริษัท J จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2533 ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 387) พ.ศ. 2544 ได้กำหนดให้ลดอัตราภาษีเงินได้โดยให้จัดเก็บในอัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 300 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่พระราชกฤษฎีกานี้บังคับใช้ บริษัทฯ มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี และบริษัทฯ ได้เริ่มใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 387) พ.ศ. 2544 ในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ 1 มกราคม 2545 ถึง 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ จึงขอหารือว่า บริษัทฯ ได้ใช้สิทธิประโยชน์ในรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ปี 2545 ถึงปี 2549 ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย:
          การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 387) พ.ศ.2544 เป็นกรณีการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้สำหรับบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทฯ ดังกล่าวต้องมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับคือ วันที่ 6 กันยายน 2544 โดยให้ลดอัตราภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจากร้อยละ 30 คงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 300 ล้านบาท เป็นเวลาห้ารอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน นับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ดังนั้น รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่บริษัทฯ จะได้รับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้คือ รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ซึ่งเป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มหลังวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับการใช้สิทธิลดอัตราภาษีเงินได้ของบริษัทฯ จึงต้องนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ต่อเนื่องกันเป็นเวลาห้ารอบระยะเวลาบัญช
เลขตู้: 70/34712

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020