เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/107
วันที่: 7 มกราคม 2547
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีขายสินค้าพร้อมบริการติดตั้ง
ประเด็นปัญหา: คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2548ฯ
            บริษัทฯ ประกอบกิจการนำเข้าและขายสินค้าระบบดับเพลิงชนิดสารสะอาด (FM 200 System) พร้อมบริการติดตั้ง ซึ่งระบบดับเพลิงดังกล่าว ประกอบด้วยถังบรรจุสาร FM 200 และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น วาล์ว ตัวเปิดสารไฟฟ้า ท่ออ่อนนำสาร สายรัดยึดถังนำสาร ชุดควบคุมไฟฟ้า หัวฉีดทองเหลือง เป็นต้น บริษัทฯ ขอทราบว่า ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่จะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย กรณีต่อไปนี้อย่างไรบ้าง
          1. กรณีขายระบบดับเพลิงพร้อมบริการติดตั้ง โดยมีการออกใบกำกับภาษีหรือ ใบแจ้งหนี้ค่าระบบดับเพลิงพร้อมบริการติดตั้ง รวมเป็นยอดเดียวกัน
          2. กรณีขายระบบดับเพลิงพร้อมบริการติดตั้ง โดยมีการออกใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้ค่าระบบดับเพลิง พร้อมบริการติดตั้งแยกออกจากกันเป็น 2 ฉบับ คือ ค่าระบบดับเพลิงหนึ่งฉบับ และค่าบริการติดตั้งอีกหนึ่งฉบับ
          3. กรณีขายระบบดับเพลิงและอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยมิได้ให้บริการติดตั้งหรือซ่อมแซมบำรุงรักษา
          4. กรณีขายอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นวาล์ว พร้อมให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษา ออกใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าบริการฉบับเดียวกัน แต่แยกราคาค่าอุปกรณ์และค่าบริการออกจากกัน
แนววินิจฉัย          1. กรณีตาม 1. การขายระบบดับเพลิงพร้อมบริการติดตั้งโดยมีการออกใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้ค่าระบบดับเพลิงพร้อมบริการติดตั้งรวมเป็นเงินยอดเดียวกัน และกรณีตาม 3. การขายระบบดับเพลิงและอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยมิได้ให้บริการติดตั้ง และซ่อมแซม บำรุงรักษา ถือเป็นการขายสินค้า ผู้จ่ายเงินได้ไม่อยู่ในบังคับต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
          2. กรณีตาม 2. การขายระบบดับเพลิงพร้อมบริการติดตั้ง โดยมีการออกใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้ค่าระบบดับเพลิงพร้อมบริการติดตั้ง แยกออกจากกันเป็น 2 ฉบับ คือ ค่าระบบดับเพลิงหนึ่งฉบับ และค่าบริการติดตั้งอีกหนึ่งฉบับ เฉพาะค่าบริการที่แยกออกจากราคาสินค้า เข้าลักษณะเป็นเงินได้จากการรับจ้างทำของ ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย โดยคำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 3.0 ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
          3. กรณีบริษัทฯ ให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษา โดยออกใบกำกับภาษี หรือใบแจ้งหนี้ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าบริการฉบับเดียวกัน แต่แยกค่าอุปกรณ์และค่าบริการออกจากกัน เข้าลักษณะเป็นเงินได้จากการรับจ้างทำของ ผู้จ่ายเงินได้จะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากยอดรวมมูลค่าสินค้าและค่าซ่อมแซม โดยคำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 3.0 ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
เลขตู้: 68/33265

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020