เมนูปิด

บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด ข้อหารือสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่


               1.1 การให้บริการขนส่งหรือการให้บริการรับจัดการขนส่ง ตามแนวทางกรมสรรพากรสาระสำคัญอยู่ที่ความเป็นเจ้าของเรือเท่านั้นใช่หรือไม่


               1.2 หากจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงหรือธุรกรรมจะพิจารณาจากรายได้ของผู้ให้บริการขนส่งหรือให้บริการรับจัดการขนส่งที่เรียกเก็บจากลูกค้าใช่หรือไม่


          2. บริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า


               2.1 บริษัทฯ ประกอบกิจการเดินเรือและดำเนินการพาณิชย์ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ โดยมีฐานะเป็น สายการเดินเรือแห่งชาติ (Thai National Line) ตามมติของคณะรัฐมนตรี


               2.2 เมื่อปี 2529 บริษัทฯ มีเรือประกอบกิจการ 3 ลำ คือ เรือ ธ. เรือ ก. และ

เรือ ล. เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบการมีผลการขาดทุนมาโดยตลอดจึงได้ขายเรือทั้งสามไป ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่ได้มีเรือที่ใช้ในการประกอบการเป็นของตนเอง


               2.3 ในการดำเนินการรับขนส่งสินค้า บริษัทฯ จะเช่าระวางเรือมาใช้ในการประกอบกิจการและบริษัทฯ จะออกใบตราส่ง (Bill of Lading) ในฐานะเป็นสายการเดินเรือให้แก่ลูกค้า

ซึ่งว่าจ้างให้บริษัทฯ ทำการขนส่ง


          2. ตามข้อ 1.2 ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร

การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะเสียจากการกระทำกิจการของผู้ประกอบการ ดังนั้น หากผู้ประกอบการ

มีรายได้จากการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล เงินได้ที่ผู้ประกอบการดังกล่าว

ได้รับอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราอัตราร้อยละ 0 หากผู้ประกอบการมีรายได้จากการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล เงินได้ที่ผู้ประกอบการดังกล่าว

ได้รับอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706(กม.07)/พ./092
วันที่: 29 มกราคม 2547
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล ราย
ประเด็นปัญหา: มาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร
            1. บริษัท ท. ประกอบกิจการให้บริการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ ให้บริการคลังสินค้าและท่าเรือและให้เช่าและเช่าเรือเพื่อประกอบกิจการ บริษัทฯ ไม่มีเรือเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง และไม่มีเรือที่ใช้ในการให้บริการขนส่ง บริษัทฯ ให้บริการขนส่งโดยการเช่าระวางเรือจากผู้ขนส่งรายอื่น จึงขอทราบว่า
แนววินิจฉัย          1. ตามข้อ 1.1 การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเลที่กระทำโดยผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลตามมาตรา 80/1(3) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นกรณีที่ผู้ประกอบการต้องกระทำกิจการเรือเดินทะเลเองเพื่อให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเรือเดินทะเลดังกล่าวอาจเป็นของผู้ประกอบการเองหรือผู้ประกอบการอาจเช่าเรือเดินทะเลมาใช้ในการประกอบกิจการก็ได้ การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเลดังกล่าวอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 กรณีดังกล่าวจะต่างจากการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเลซึ่งผู้ประกอบการดังกล่าวจะเป็นเพียงผู้จองพื้นที่บางส่วนบนเรือหรือติดต่อหาพื้นที่จากตัวแทนเรือหรือเช่าพื้นที่บางส่วนจากเรือให้แก่ลูกค้า การให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเลดังกล่าวอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0
เลขตู้: 68/33320

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020