เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมกราคม พ.ศ. 2549

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบล ลาออกจากราชการตาม โครงการทางเลือกให้ชีวิต
เลขที่หนังสือ : กค 0706/263วันที่ : 13 มกราคม 2549
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจำหน่ายหนี้สูญ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/271วันที่ : 13 มกราคม 2549
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากบำเหน็จดำรงชีพของสภากาชาดไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/295วันที่ : 13 มกราคม 2549
14.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีกำหนดเวลาการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 88/6 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./296วันที่ : 13 มกราคม 2549
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีพนักงานไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/297วันที่ : 13 มกราคม 2548
16.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีขออนุมัติชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/337วันที่ : 16 มกราคม 2549
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีนายจ้างจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้พนักงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/397วันที่ : 17 มกราคม 2549
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณียกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/408วันที่ : -
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินมัดจำภาชนะบรรจุสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม 08)/56วันที่ : 18 มกราคม 2549
20.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.08)/59วันที่ : 18 มกราคม 2549

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020