เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706(กม.08)/พ./26
วันที่: 9 มกราคม 2550
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการผลิตสินค้าหรือการให้บริการ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(13)(14) และมาตรา 77/1(8)(ค) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:           1. บริษัท A ประกอบกิจการประกอบโครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมัน ในการดำเนินการจะยื่นเสนอมูลค่างาน โดยราคาค่างานประกอบด้วยงานประกอบโครงสร้างและถ้าผู้ว่าจ้าง คือบริษัท N ซึ่งเป็นลูกค้ารายเดียวของบริษัท A ตกลงราคา จะทำใบสั่งซื้อ ใบจ้างงาน ออกแบบชิ้นงานและจัดส่งเครื่องจักรที่ใช้ในการแยกก๊าซ น้ำ น้ำมันออกจากกันมาให้บริษัท A เนื่องจากบริษัท A ไม่มีผู้ชำนาญในการจัดหาเครื่องจักรและเครื่องจักรดังกล่าวมีราคาสูง โดยบริษัท A เป็นผู้ดำเนินการพิธีการศุลกากรจากการนำเข้าเครื่องจักรพร้อมชำระค่าอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับเหล็กและวัสดุอื่นบริษัท A เป็นผู้จัดซื้อ
           2. บริษัท A บันทึกบัญชีเมื่อมีการดำเนินการพิธีการศุลกากรจากการนำเข้าเครื่องจักร โดยไม่มีการตั้งหนี้หรือชำระราคา แต่เพื่อให้ทราบมูลค่าเพื่อใช้สำหรับการดำเนินการพิธีการศุลกากรเมื่อมีการส่งออกเครื่องจักรดังกล่าว
           3. การบันทึกยอดเงินได้ที่นำมาคำนวณภาษีเงินได้ ประกอบด้วยงานประกอบโครงสร้างและค่าแรงติดตั้งเครื่องจักร ส่วนการยื่นยอดขายตามแบบ ภ.พ. 30 บริษัท A จะนำมูลค่าเครื่องจักรที่นำเข้ามารวมกับมูลค่างานประกอบโครงสร้าง และค่าแรงติดตั้งเครื่องจักร เพื่อให้สัมพันธ์กับภาษีซื้อที่เก็บจากการนำเข้า
แนววินิจฉัย:
          กรณีบริษัท A ประกอบกิจการโครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมัน บริษัท A เป็นผู้ยื่นเสนอมูลค่างานแก่ N เ มื่อตกลงราคา N จะทำใบสั่งซื้อ ใบจ้างงาน ออกแบบชิ้นงานรวมทั้งจัดหาเครื่องจักรที่ใช้แยกก๊าซ น้ำ และน้ำมันให้แก่บริษัท A โดยบริษัท A เป็นผู้ดำเนินการพิธีการศุลกากรนำเข้าตลอดจนชำระอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยบริษัท A เป็นผู้จัดหาวัสดุบางส่วน ส่วนการบันทึกบัญชีจะไม่มีการตั้งหนี้หรือการชำระราคา หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัท A เป็นผู้ส่งออกสินค้าให้แก่ลูกค้าต่างประเทศที่บริษัท A ได้ผลิตสินค้าตามคำสั่งของลูกค้านั้น บริษัท A ย่อมเข้าลักษณะเป็นผู้ส่งออก ซึ่งการส่งออกเครื่องจักรไปให้ลูกค้าในต่างประเทศเข้าลักษณะเป็นการส่งออกสินค้า ตามมาตรา 77/1 (13) และ (14) แห่งประมวลรัษฎากร อันเป็นการขายสินค้าโดยการส่งออกตามมาตรา 77/1(8)(ค) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 70/34714

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020