เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./28
วันที่: 8 มกราคม 2550
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/2 และมาตรา 82/4 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:           มหาวิทยาลัยของรัฐ ได้จัดให้มีโครงการสร้างพระไตรปิฎก ฉบับ "ภาพยนตร์" เพื่อถวายให้แก่ วัดและมอบให้แก่สถานศึกษาทั่วประเทศโดยไม่คิดมูลค่า มหาวิทยาลัยฯ จึงขอให้กรมสรรพากรพิจารณายกเว้นการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างการจัดทำภาพยนตร์เพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดสร้างพระไตรปิฎก ฉบับ "ภาพยนตร์"
แนววินิจฉัย:
          กรณีมหาวิทยาลัยฯ ซื้อสินค้าหรือว่าจ้างผู้ประกอบการจดทะเบียนในราชอาณาจักร ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้าหรือให้บริการดังกล่าวมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร มหาวิทยาลัยฯ ในฐานะผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 ของมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 82/4 แห่งประมวลรัษฎากร กรณีดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายให้ได้รับยกเว้น การเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากรจึงไม่อาจยกเว้นการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มให้ได้แต่อย่างใด
เลขตู้: 70/34711

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020