เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./74
วันที่: 12 มกราคม 2550
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรับเหมาช่วงระบบ SCADA ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซตามโครงการ ท่อส่งก๊าชไทย - มาเลเซีย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:           บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท N รับเหมาโครงการท่อก๊าซไทย - มาเลเซีย ระบบท่อก๊าซบนบก (Onshore Gas Pipeline ) ซึ่งประกอบด้วยงานวางท่อก๊าซ งานระบบควบคุมและงานระบบสื่อสาร โดยบริษัท N ได้ว่าจ้างช่วงบริษัท Y ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ รับเหมาในระบบ ส่วนระบบควบคุมและระบบสื่อสารของโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วยระบบ SCADA และรีโมท เทอร์มินัล ยูนิต (RTU)ระบบ SCADA เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้เรียกดูข้อมูลจากจุดวัดก๊าซต่างๆ ซึ่งจะติดตั้งอยู่ที่ จังหวัดสงขลา ส่วนรีโมท เทอร์มินัล ยูนิต (RTU) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดความดัน อุณหภูมิ และตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซซึ่งจะติดตั้งในท่อก๊าซทุกๆ ระยะ 10-20 กิโลเมตร การชำระเงินตามสัญญาจะแบ่งชำระตามส่วนของงานที่แล้วเสร็จเป็นเปอร์เซ็นต์โดยไม่ได้แยกราคาค่าอุปกรณ์หรือค่าแรง และการเรียกเก็บเงินสามารถแบ่งแยกได้ชัดเจนสำหรับค่าบริการในส่วนของประเทศไทย และค่าบริการในส่วนประเทศมาเลเซีย
          บริษัทฯ ได้ทำสัญญารับเหมาช่วงสำหรับงานเกี่ยวกับ SCADA การสื่อสารโทรคมนาคมและการติดตั้งมิเตอร์ โครงการท่อส่งก๊าซไทย - มาเลเซีย ระบบท่อก๊าซบนบก กับบริษัท Y (ผู้รับเหมา)ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยการทำงานจะเป็นการปฏิบัติงานที่พื้นที่โครงการร่วมไทย-มาเลเซีย เกี่ยวกับการติดตั้งท่อส่งก๊าซ ลักษณะงานจะเป็นการออกแบบ จัดซื้อ จัดหา ติดตั้ง และทดสอบระบบควบคุมท่อส่งก๊าซ และมีการส่งมอบทั้งในประเทศไทยและส่งมอบที่ประเทศมาเลเซีย
          บริษัทฯ ขอทราบว่า เมื่อบริษัทฯ เรียกเก็บค่าบริการจากบริษัท Y ซึ่งเป็นคู่สัญญา บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย:
          การติดตั้งระบบ SCADA เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้เรียกดูข้อมูลจากจุดตรวจก๊าซต่าง ๆ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา ประเทศไทย ส่วนรีโมท เทอร์มินัล ยูนิต (RTU) เป็นเพียงอุปกรณ์เสริมการทำงานของระบบ SCADA ซึ่งใช้วัดความดัน อุณหภูมิ และตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซ ดังนั้น การให้บริการติดตั้งของบริษัทฯ จะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้ติดตั้ง รีโมท เทอร์มินัล ยูนิต (RTU) แล้วเสร็จและเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับอุปกรณ์ระบบ SCADA เพื่อให้การตรวจสอบท่อส่งก๊าซสมบูรณ์ อันถือเป็นผลสำเร็จของงาน ที่ได้กระทำในประเทศไทยเข้าลักษณะเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ให้บริการในราชอาณาจักรจึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 จากค่าบริการทั้งจำนวน
เลขตู้: 70/34733

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020