เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/1503
วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2550
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการบริจาคน้ำประปาและน้ำดื่มบรรจุขวด
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(8) มาตรา 82/3 และมาตรา 81(1)(ธ) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:            บริษัท A เป็นผู้ประกอบกิจการผลิตน้ำประปาและน้ำดื่มบรรจุขวดขายแก่ประชาชน เนื่องจาก ตามที่ได้เกิดอุทกภัย ธรณีพิบัติ อัคคีภัย วาตภัย หรือภัยธรรมชาติ A จะมีส่วนช่วยบรรเทาความเดือดร้อน แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยที่ประสบภัย โดย A จะนำน้ำประปาหรือน้ำดื่มบรรจุขวดไปบริจาคให้แก่ ประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนดังกล่าวโดยตรงไม่ผ่านหน่วยงานราชการหรือองค์กรสาธารณกุศล ต่างๆ A จึงขอทราบว่า การนำน้ำประปาและน้ำดื่มบรรจุขวดไปให้กับผู้ประสบภัยดังกล่าว เข้าลักษณะ เป็นการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ซึ่งไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย:            นำน้ำประปาหรือน้ำดื่มบรรจุขวดซึ่ง A เป็นผู้ผลิต ไปแจกให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยโดยตรง เข้าลักษณะเป็นการจำหน่าย จ่าย โอนสินค้า ตามนิยามคำว่า "ขาย" ตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร A ต้องนำมูลค่าของสินค้าที่แจกดังกล่าวไปคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร หาก A ได้นำสินค้านั้นไปแจกเพื่อประโยชน์แก่การศาสนาหรือการสาธารณกุศลภายในประเทศ ตาม มาตรา 81 (1) (ธ) แห่งประมวลรัษฎากร หรือเป็นการบริจาคให้แก่สถานพยาบาลและสถานศึกษาของ ทางราชการ หรือองค์การ หรือแก่สถานสาธารณกุศล หรือแก่สถานพยาบาลและสถานศึกษาอื่นๆ ตาม ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด ในราชกิจจานุเบกษา A ไม่ต้องนำมูลค่าของสินค้า ที่แจกไปคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ตามมาตรา 81(1)(น) แห่ง ประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 3(4) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534
เลขตู้: 70/34776

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020