เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./1136
วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2550
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการเป็นที่ปรึกษาโครงการ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(5) มาตรา 77/2(1) และมาตรา 81(1)(ฎ) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ

:               มหาวิทยาลัย ก. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีภารกิจทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ให้บริการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยให้กับหน่วยงานต่างๆ
              มหาวิทยาลัย ก. ได้ทำสัญญาให้บริการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยฯ เห็นว่า สัญญารับจ้างเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ ไม่ต้อง เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

แนววินิจฉัย:              กรณีมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2535 รับจ้างทำวิจัยและ เป็นที่ปรึกษาการวิจัยโครงการต่างๆ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตามข้อเท็จจริงข้างต้น เข้าลักษณะ เป็นการให้บริการโดยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยฯ ในฐานะผู้ประกอบการจึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2(1) แห่งประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ดี หากในการให้บริการดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ นำรายรับ ที่ได้จากการให้บริการทั้งหมด นำส่งรัฐโดยไม่หักรายจ่าย มหาวิทยาลัยฯ จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตาม มาตรา 81(1)(ท) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 70/34771

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020