เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/1062
วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2550
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าเคมีภัณฑ์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(จ) และมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ

:               บริษัท อ.จำกัด ประกอบกิจการขายสัตว์น้ำ เคมีอาหาร เคมียา เคมีปรับสภาพน้ำ ยาฆ่าเชื้อ เกี่ยวกับสัตว์น้ำ และยาบำรุงพืชและสัตว์ บริษัทฯ ได้นำเข้าแมกนีเซียมคลอไรด์ เฟลคส์ 46% และแคลเซียมคลอไรด์ เฟลคส์ 74% จากประเทศจีน ขายให้กับเกษตรกรเพื่อการใช้เพาะเลี้ยง สัตว์น้ำโดยตรง บริษัทฯ จึงขอทราบว่า ในการขายและนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จะได้รับยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(จ) และมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่

แนววินิจฉัย:              สารเคมีแมกนีเซียมคลอไรด์ เฟลคส์ 46% และแคลเซียมคลอไรด์ เฟลคส์ 74% เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณสมบัติเป็นสารปรับสภาพน้ำทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และไม่เป็นวัตถุอันตรายทางการประมง กรณีจึงไม่เข้าลักษณะเป็นเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสัตว์เพื่อบำรุงรักษา ป้องกัน ทำลายหรือกำจัดศัตรูหรือ โรคของสัตว์ ดังนั้น การขายและนำเข้าสินค้าดังกล่าว จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(จ) และมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 70/34763

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020