เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/1135
วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ กรณีการให้บริการป้ายโฆษณา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(10) มาตรา 40(8) และมาตรา 104 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:            กรณีธนาคารฯ ได้ทำสัญญาบริการป้ายโฆษณากับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องสำหรับการติดตั้งป้ายโฆษณาตามสัญญา ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดจุดสำหรับการติดตั้งป้ายโฆษณาตามที่เห็นสมควร และจะเป็นผู้ออก ค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตั้งป้ายโฆษณาทั้งหมด จึงเข้าลักษณะเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามข้อ 12/1 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หัก ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 สัญญาให้บริการในกรณีนี้ หากธนาคารฯ เป็น ผู้ออกแบบจัดทำและติดตั้งป้ายโฆษณา โดยธนาคารฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการติดตั้งป้ายโฆษณา ทั้งหมด จะเข้าลักษณะเป็นการให้บริการ และไม่อยู่ในบังคับต้องปิดอากรแสตมป์ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย:           1. ธนาคารฯ ได้ทำสัญญาบริการป้ายโฆษณากับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการติดตั้งระบบ ไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องสำหรับการติดตั้งป้ายโฆษณาตามสัญญา ต่อมา แม้ธนาคารฯ จะเป็นผู้ออกแบบจัดทำ และติดตั้งป้ายโฆษณา โดยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ป้ายโฆษณาทั้งหมด ก็ยังคงเข้าลักษณะเป็นการให้บริการ ดังนั้น เงินได้ที่บริษัทฯ ได้รับจึงถือเป็น เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามข้อ 12/1 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
            2. สัญญาให้บริการดังกล่าวไม่เข้าลักษณะแห่งตราสารตามที่ระบุไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้ายหมวด 6 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในบังคับต้องปิดอากรแสตมป์ตามมาตรา 104 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้:70/34770

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020