เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/1153
วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้ และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีโอนสิทธิครอบครองที่ดิน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 39 มาตรา 41 ทวิ มาตรา 50(6) มาตรา 49 ทวิ และมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:            มหาวิทยาลัยฯ แจ้งว่า นาย ท. นาง ส. และนาย ป. มีความประสงค์จะยกที่ดินตามหนังสือรับรอง
การทำประโยชน์ ( น.ส.3 ก ) ซึ่งบุคคลทั้งสามเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยฯ จึงขอทราบว่า การยกให้ที่ดินดังกล่าวจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือไม่
แนววินิจฉัย:            มหาวิทยาลัยฯ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐและเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยฯ จึงมิใช่ส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ดังนั้น หากนาย ท. นาง ส. และนาย ป. ยกที่ดินให้แก่มหาวิทยาลัยฯ โดยไม่มีค่าตอบแทน จึงถือเป็นการขาย ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร และไม่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับ ยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 3(1) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และราคาหรือมูลค่าสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใน อสังหาริมทรัพย์ให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มิใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ฉบับที่ 121) พ.ศ. 2525 และกรณีดังกล่าวให้ถือว่าผู้โอนเป็นผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 41 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น
                      1. กรณีภาษีเงินได้ ผู้โอนสิทธิครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย นำส่งโดยถือว่าผู้โอนเป็นผู้จ่ายเงินได้ตามมาตรา 50(6) แห่งประมวลรัษฎากร และให้เจ้าพนักงานประเมิน กำหนดราคาขายอสังหาริมทรัพย์นั้นตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามราคาที่ใช้อยู่ในวันที่มีการโอนนั้น ตามมาตรา 49 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
                      2. กรณีภาษีธุรกิจเฉพาะ การยกให้ที่ดิน ถือเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2541 ซึ่งผู้โอนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้:70/34772

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020