เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/2901
วันที่: 13 มีนาคม 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีของดเงินเพิ่มตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 67 ตรี และมาตรา 67 ทวิ (1) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:         บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2548 ขณะนี้อยู่ระหว่างการชำระบัญชี และในระหว่างการชำระบัญชี บริษัทฯ มีรายได้ประเภทดอกเบี้ยรับจากธนาคาร ซึ่งบริษัทฯ เข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลหลังจากที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2549 ต่อมาบริษัทฯ ทราบว่า บริษัทฯ ยังคงมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทฯ จึงได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 และชำระภาษีอากร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด. 51 พ้นกำหนดเวลา เพราะเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน บริษัทฯ มิได้มีเจตนาที่จะหลบเลี่ยงรัษฎากร แต่อย่างใด จึงขอให้กรมสรรพากรพิจารณางดเงินเพิ่มตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
แนววินิจฉัย:        1. บริษัทฯ มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 ภายในสองเดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีหกเดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จะต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2549 กรณีบริษัทฯ ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 จึงเป็นกรณีที่บริษัทฯ มิได้ชำระภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนภายในกำหนดเวลาตามกฎหมาย บริษัทฯ ต้องรับผิดชำระเงินเพิ่มตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร อีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระตามมาตรา 67 ทวิ (1) หรือของกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินภาษีที่ต้องเสียในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น หรือของภาษีที่ชำระขาด แล้วแต่กรณี
         2. กรณีบริษัทฯ ของดเงินเพิ่ม ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการงดหรือลดเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร (กพบ.) จึงขอให้บริษัทฯ รอผลการพิจารณาของ กพบ. ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
เลขตู้:70/34820

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020