เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/2839
วันที่: 12 มีนาคม 2550
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายน้ำมันไบโอดีเซล
ข้อกฎหมาย: ข้อ 1(2) ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.25/2535ฯ และมาตรา 81(1)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:         นาย ก. มีความประสงค์จะทำการขายน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วภายในประเทศ ซึ่งการขายน้ำมันดังกล่าวมิได้บรรจุกระป๋อง ภาชนะหรือหีบห่อที่ผลึกในลักษณะมั่นคง จึงขอทราบว่า การขายน้ำมันไบโอดีเซลดังกล่าว จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามข้อ 1(2) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.28/2535 เรื่อง การขายพืชผลทางการเกษตร ตามมาตรา 81(1)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 หรือไม่
แนววินิจฉัย:        หากขายน้ำมันไบโอดีเซลที่ทำจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว และได้มีการเติมสารเคมีในน้ำมันพืชนั้น ไม่ว่าจะบรรจุกระป๋อง ภาชนะหรือหีบห่อที่ผลึกในลักษณะมั่นคงหรือไม่ ไม่เข้าลักษณะเป็นการขายพืชผลทางการเกษตรที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากเป็นการขายน้ำมันพืชที่ต้องผ่านกระบวนการผลิตและได้มีการแปรรูปและแปรสภาพไปโดยสิ้นเชิงแล้ว
เลขตู้:70/34818

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020