เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./3072
วันที่: 20 มีนาคม 2550
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อจากการเข้าร่วมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/5(3) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:         A เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้เข้าร่วมจัดสวนในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์2549 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และผลงานของ A . ตลอดจนเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติในโครงการพระราชดำริ ในการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ A . จะได้สิทธิในการติดป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อและสัญลักษณ์ของ A . ในบริเวณสวนตลอดระยะเวลาการจัดงาน ทั้งนี้ A . จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง จัดสร้าง ดูแลรักษา ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่ารักษาความสะอาด รวมทั้งค่ารื้อถอนสัญลักษณ์ของ A . ตลอดระยะเวลาการจัดงานและหลังการจัดงาน และเมื่อสิ้นสุดการจัดงาน A .จะทำสัญญาโอนสิทธิในสวนให้กับคณะกรรมการจัดงาน A . จึงขอทราบว่า ภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างสวนอันเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กิจการ และเป็นรายจ่ายเพื่อประโยชน์ของกิจการ A . โดยตรง A . จึงมีสิทธิขอคืนภาษีซื้อได้ทั้งจำนวน ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย:         ภาษีซื้อจากการจัดสวนในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ถือเป็นภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการของ A . A .จึงไม่มีสิทธินำภาษีซื้อจากการจัดสวนในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ตามมาตรา 82/5(3) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 4 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 17) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับภาษีซื้อที่ไม่ให้นำไปหักในการคำนวณภาษี ตามมาตรา 82/5(1) (2) (3) และ (4) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2534
เลขตู้:70/34827

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020