เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./2987
วันที่: 15 มีนาคม 2550
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าและจำหน่ายอาหารเสริมแร่ธาตุสำหรับสัตว์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ก) และมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:         ผู้ประกอบการนำเข้าและจำหน่ายสินค้าเกษตร และอาหารเสริมแร่ธาตุสำหรับสัตว์ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และผู้ผลิตอาหารสัตว์ภายในประเทศโดยสินค้าดังกล่าวมีลักษณะ ดังนี้
        1. กลุ่มสินค้าที่ขึ้นทะเบียนกับทางกรมปศุสัตว์ ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์ ชนิดอาหารเสริมแร่ธาตุ ได้แก่
              1.1 โมโนไดแคลเซียมฟอสเฟต (MONO DICALCIUM PHOSPHATE) มีเลขทะเบียนอาหารสัตว์
              1.2 ไดแคลเซียมฟอสเฟต (DICALCIUM PHOSPHATE) มีเลขทะเบียนอาหารสัตว์
              1.3 โมโนแคลเซียมฟอสเฟต (เอ็มซีพี 22%) ฟีดเกรด (MONOCALCIUM PHOSPHATE (MCP 22%) FEED GRADE) มีเลขทะเบียนอาหารสัตว์ สินค้าทั้ง 3 รายการนี้เป็นอาหารแหล่งอาหารเสริมแร่ธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสสำหรับสัตว์ ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์
              1.4 ซิงค์ออกไซค์ 72% ฟีดเกรด (ZINC 72% FEED GRADE) มีเลขทะเบียนอาหารสัตว์
              1.5 ซิงค์ออกไซค์ 75% ฟีดเกรด (ZINC 75% FEED GRADE) มีเลขทะเบียนอาหารสัตว์
              1.6 ซิงค์ออกไซค์ 78% ฟีดเกรด (ZINC 78% FEED GRADE) มีเลขทะเบียนอาหารสัตว์ สินค้าทั้ง 3 รายการนี้เป็นแหล่งอาหารเสริมแร่ธาตุสังกะสีสำหรับสัตว์ ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์
        2. กลุ่มสินค้าไม่ต้องมีทะเบียนจากกรมปศุสัตว์ ได้แก่
              2.1 RICE PROTEIN 70% เป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากเมล็ดข้าวสำหรับสัตว์ใช้สำหรับเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์
              2.2 WHEAT PROTEIN 80% เป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากข้าวสาลีสำหรับสัตว์ ใช้สำหรับเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์
        บริษัทฯ จึงขอทราบว่า อาหารเสริมสำหรับสัตว์ทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าว ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือไม่
แนววินิจฉัย:         1. กรณีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับสัตว์ชนิดอาหารเสริมแร่ธาตุที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์
              1.1 โมโนไดแคลเซียมฟอสเฟต (MONO DICALCIUM PHOSPHATE) มีเลขทะเบียนอาหารสัตว์ เป็นแหล่งอาหารเสริมแร่ธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสสำหรับสัตว์ ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์
              1.2 ไดแคลเซียมฟอสเฟต (DICALCIUM PHOSPHATE) มีเลขทะเบียนอาหารสัตว์ เป็นแหล่งอาหารเสริมแร่ธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสสำหรับสัตว์ ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์
              1.3 โมโนแคลเซียมฟอสเฟต (เอ็มซีพี 22%) ฟีดเกรด (MONOCALCIUM PHOSPHATE (MCP 22%) FEED GRADE) เลขทะเบียนอาหารสัตว์ เป็นแหล่งอาหารเสริมแร่ธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสสำหรับสัตว์ ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์
              1.4 ซิงค์ออกไซค์ 72% ฟีดเกรด (ZINC 72% FEED GRADE) มีเลขทะเบียนอาหารสัตว์ เป็นแหล่งอาหารเสริมแร่ธาตุสังกะสีสำหรับสัตว์ ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์
              1.5 ซิงค์ออกไซค์ 75% ฟีดเกรด (ZINC 75% FEED GRADE) มีเลขทะเบียนอาหารสัตว์ เป็นแหล่งอาหารเสริมแร่ธาตุสังกะสีสำหรับสัตว์ ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์
              1.6 ซิงค์ออกไซค์ 78% ฟีดเกรด (ZINC 78% FEED GRADE) มีเลขทะเบียนอาหารสัตว์ เป็นแหล่งอาหารเสริมแร่ธาตุสังกะสีสำหรับสัตว์ ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์
              สินค้าตาม 1.1-1.6 ข้างต้น บริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์ ชนิดอาหารเสริมแร่ธาตุ ต่อกรมปศุสัตว์ กรณีจึงไม่เข้าลักษณะเป็นอาหารสัตว์ ตามมาตรา 81(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า อาหารเสริมแร่ธาตุดังกล่าวเป็นเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับ สัตว์ เพื่อบำรุง รักษาป้องกัน ทำลายหรือกำจัดศัตรูหรือโรคของสัตว์ บริษัทฯ ผู้นำเข้าจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ ตามมาตรา 81(1)(จ) และมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
        2. กรณีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรตีนจากเมล็ดข้าวที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนต่อกรมปศุสัตว์
              2.1 RICE PROTEIN 70% เป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากเมล็ดข้าวสำหรับสัตว์ ใช้สำหรับเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์
              2.2 WHEAT PROTEIN 80% เป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากข้าวสาลีสำหรับสัตว์ ใช้สำหรับเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์
         สำหรับสินค้าตาม ข้อ 2.1- 2.2 เป็นโปรตีนจากเมล็ดข้าวและข้าวสาลี เป็นผลิตภัณฑ์เสริมโปรตีนในอาหารไก่ สุกร โค โดยใช้ผสมในอาหารสัตว์ ซึ่งวิธีการใช้ต้องคำนวณสูตรอาหารสัตว์ให้ระดับโปรตีนตรงกับความต้องการตามชนิดและอายุสัตว์ จึงไม่เข้าลักษณะเป็นพืชผลทางการเกษตร เนื่องจากได้มีการแปรสภาพไปแล้ว ดังนั้น เมื่อบริษัท ฯ นำเข้าและขายสินค้าดังกล่าว จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ ตามมาตรา 81(1)(ก) และมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้:70/34822

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020