เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/4840
วันที่: 16 พฤษภาคม 2550
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายหนังสือรวบรวมผลงานศิลปะ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:         บริษัท ก. ประกอบกิจการจัดพิมพ์หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับงานศิลปะของศิลปินที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมเผยแพร่วงการศิลปะให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในและต่างประเทศ ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือ ความหลงใหลในงานประติมากรรม (The Passion of Thai Sculpture) ซึ่งรวบรวมผลงานประติมากรรมที่ทรงคุณค่า จากศิลปินที่มีชื่อเสียงและศิลปินรุ่นใหม่ บริษัทฯ จึงขอทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายหนังสือหรือไม่
แนววินิจฉัย:         บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือ เพื่อเป็นการส่งเสริมเผยแพร่วงการศิลปะให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในและต่างประเทศ เข้าลักษณะเป็นการประกอบกิจการขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ตำราเรียน ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 70/34917

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020