เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/4504
วันที่: 2 พฤษภาคม 2550
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขายของกินเล่นสำหรับสุนัขและสัตว์เลี้ยง
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ง) และมาตรา 81/3(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:         บริษัท พ. ได้ยื่นแบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01 เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มประเภท ผลิต ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก ของกินเล่นสำหรับสุนัขและสัตว์เลี้ยง และอุปกรณ์เครื่องใช้ของสัตว์เลี้ยง โดยได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ และใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 ในผลิตภัณฑ์ประเภท บิสกิต คุกกี้ จำนวน 13 ประเภท ดังนี้
        1. DOG BISCUIT+CHICKEN (บิสกิตปะหน้าไก่) ชนิดอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปหรือหัวอาหารสัตว์ มีลักษณะเป็นรูปกระดูกและหัวใจ สำหรับสุนัขทั่วไป
        2. DOG COOKIE- CHICKEN (คุกกี้สุนัขรสไก่) ชนิดอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปหรือหัวอาหารสัตว์ มีลักษณะเป็นรูปหัวใจ สำหรับสุนัข
        3. DOG COOKIE-MILK (คุกกี้สุนัขรสนม) ชนิดอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปหรือหัวอาหารสัตว์ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม สำหรับสุนัข
        4. DOG COOKIE-YELLOW ORANGE (คุกกี้สุนัขสีส้มและสีเหลือง) ชนิดอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปหรือหัวอาหารสัตว์ มีลักษณะเป็นรูปกระดูก สำหรับสุนัขทั่วไป
        5. SOFT CHICKEN (ไก่นิ่ม) อาหารเสริมสำหรับสัตว์ ชนิดอาหารเสริมโปรตีน มีลักษณะเป็นแท่งยาวประมาณ 5 นิ้ว สำหรับสุนัขทั่วไป
        6. CHICKEN DANGO (ชิกเก้นดังโหงะ) ชนิดอาหารเสริมโปรตีน มีลักษณะเป็นวงกลมคล้ายดอกกุหลาบ สำหรับสุนัขทุกวัย
        7. CHICKEN + MUNCHY (ไก่มันชี่) ชนิดอาหารเสริมโปรตีน มีลักษณะเป็นแท่งยาวประมาณ 5 นิ้ว เนื้อไก่พันอยู่ตรงกลางแท่ง สำหรับสุนัข
        8. CHICKEN JARKY (ไก่เจอกี้) ชนิดอาหารเสริมโปรตีน มีลักษณะเป็นชิ้นขนาดยาวประมาณ 12 เซนติเมตร กว้าง 3 เซนติเมตร สำหรับสุนัข
        9. CHICKEN STICK + RICE (ไก่แท่ง+ข้าว) ชนิดอาหารเสริมโปรตีน มีลักษณะเป็นแท่งยาวประมาณ 5 นิ้ว สำหรับสุนัข
        10. CHICKEN + WHITE M/ROLL 2" 8 มิลลิเมตร (ชิกเก้น + ไวท์เอ็มโรล 2" 8 มิลลิเมตร) ชนิดอาหารเสริมโปรตีน มีลักษณะเป็นไก่บดหุ้มที่ปลายทั้ง 2 ด้าน ของแท่งหนังบด สำหรับสุนัขทุกวัย
        11. CHICKEN + WHITE K/BONE 2.75 (ไก่พันกระดูก 2.75) ชนิดอาหารเสริมโปรตีน มีลักษณะเป็นไก่พันหนังผูกรูปกระดูก สำหรับสุนัขทั่วไป
        12. CHICKEN MEAL + K/ BONE (ชิ๊กเก้นมีล+เค/โบน) ชนิดอาหารเสริมโปรตีน มีลักษณะเป็นหนังผูกกระดูกขนาด 4 นิ้ว และมีไก่หุ้ม
        13. CHICKEN BAR + T/ STICK (ชิ๊กเก้นบาร์+ที/สติ๊ก) ชนิดอาหารเสริมโปรตีน มีลักษณะเป็นแท่งยาวประมาณ 2.5 นิ้ว และมีไก่หุ้มอยู่ส่วนบนของแท่งหนังซึ่งสินค้าเกือบทั้งหมดบริษัทฯ ได้ส่งออกไปขายยังต่างประเทศ บริษัทฯ จึงขอทราบว่า
        1. หากบริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ประเภทที่ 1 ถึง 13 ภายในประเทศ บริษัทฯ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือไม่
        2. หากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทที่ 1 ถึง 13 ดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
        บริษัทฯ มีสิทธิขอให้อธิบดีสั่งถอนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มประเภทผู้ขายส่ง ขายปลีกอาหารสัตว์ในประเทศ หรือไม่
แนววินิจฉัย:         1. กรณีบริษัทฯ ผลิตสินค้าตามประเภทที่ 1.ถึง 13. เป็นสินค้าที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 โดยสินค้าประเภทที่ 1. ถึง 4. จัดเป็นประเภทวัตถุที่ผสมแล้วชนิดอาหารสัตว์สำเร็จรูปหรือหัวอาหารสัตว์ และสินค้าประเภทที่ 5 ถึง 13 จัดเป็นประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์ชนิดอาหารเสริมโปรตีน ซึ่งหากสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นเพื่อเป็นอาหารสำหรับสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ สุนัขหรือสัตว์เลี้ยงสามารถกินได้ในลักษณะที่เป็นอาหารหรืออาหารเสริมและโดยปกติแล้วมนุษย์ไม่อาจนำไปบริโภคได้ จึงเข้าลักษณะเป็นอาหารสัตว์ ซึ่งการขายส่ง ขายปลีกอาหารสัตว์ในประเทศได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร
        2. กรณีบริษัทฯ ได้ประกอบกิจการขายอาหารสัตว์ตามข้อ 1. โดยส่งออกไปต่างประเทศและขายภายในประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01 ประกอบกิจการประเภทผลิต ส่งออก ขายส่ง และขายปลีก แต่มิได้แจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากร เพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายส่ง ขายปลีกอาหารสัตว์ในประเทศ ตามมาตรา 81/3 (1) แห่งประมวลรัษฎากร จึงถือว่า บริษัทฯ มิได้มีเจตนาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มประเภทการขายส่ง ขายปลีกอาหารสัตว์ในประเทศ แต่เป็นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มประเภทการขายส่ง ขายปลีกอาหารสัตว์ดังกล่าวโดยสำคัญผิด บริษัทฯ จึงมีสิทธิยื่นคำร้องขอถอนทะเบียนออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะประเภทการขายส่ง ขายปลีกอาหารสัตว์ภายในประเทศได้ พร้อมกับแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 85/6 แห่งประมวลรัษฎากร ให้ชัดเจนว่าบริษัทฯ ประกอบกิจการส่งออกอาหารสัตว์ไปขายต่างประเทศ
เลขตู้: 70/34897

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020