เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./4465
วันที่: 1 พฤษภาคม 2550
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าอาหารสัตว์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้กับสัตว์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ง) มาตรา 81(1)(จ) และมาตรา 82(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:         บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภทอาหารเสริม (ชนิดอาหารเสริมโปรตีน อาหารเสริมไขมัน อาหารเสริมวิตามินและอาหารเสริมแร่ธาตุ) ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว (ชนิดสารผสมล่วงหน้า -พรีมิกซ์) ประเภทผลิตภัณฑ์นม และประเภทวัตถุดิบ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 กับกรมปศุสัตว์ และประเภทที่ใช้ในอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นสารประกอบเชิงซ้อนและไม่มีส่วนผสมของสื่อ (เป็นเคมีภัณฑ์บริสุทธิ์และสารธรรมชาติบริสุทธิ์) ที่กรมปศุสัตว์ไม่ได้ควบคุมและไม่รับขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์แต่ให้อนุญาตนำเข้าได้โดยแต่ละประเภทมีคุณสมบัติดังนี้
        1. ประเภทอาหารเสริมโปรตีน มีคุณสมบัติช่วยให้สัตว์เติบโตเร็วแข็งแรงและเสริมโปรตีนให้แก่สัตว์จำนวน 9 ชนิด ได้แก่ 1. ดี แอล เมไทโอนีน 2. เฟอร์แมคโต้ เอชพี 3. บอสโปร เอชพี 4. โพรแพค สเปเชี่ยล 5. ไบโอติน เอฟ-2 (ไบโอติน 2% ฟีดเกรด) 6.ไบโอติน เอฟ-ดับบลิว 2 (ไบโอติน 2% ฟีดเกรด) 7. พรีเสริฟ โมลด์ อินฮิบิเตอร์ 8. พีไอ แอซิดิไฟเออร์ และ 9. ทอรีน
        2. ประเภทอาหารเสริมไขมัน ซึ่งมีคุณสมบัติเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเสริมไขมัน ให้แก่สัตว์จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ 1. แอดว้านซ์ แฟทแพค 100 2. ซัซแฟท เอส 100 แอล 3. รูมิแฟท อาร์ 100 4. บีนีแบค เพ็ทเจล และ 5. เอเนอเจล
        3. ประเภทอาหารเสริมวิตามิน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารเสริมภูมิคุ้มกันสำหรับสัตว์ จำนวน 9 ชนิด ได้แก่ 1. มีร้า โค้ท โอทรี เหลว 2. มีร้า โค้ท โอทรี ผง 3. มีร้า โค้ท โอทรี เหลว สำหรับแมว 4. มีร้า โค้ท ผง 5. มีร้า โค้ท เหลว 6. มีร้าโค้ท เหลว สำหรับแมว 7. วิชั่น เอด 8. แฮร์บอล โซลูชั่น และ 9. จ๊อย เฮลท์
        4. ประเภทอาหารเสริมแร่ธาตุ ซึ่งมีคุณสมบัติเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการแก่สัตว์ จำนวน ชนิด ได้แก่ แคลเซี่ยม และฟอสฟอรัสเม็ด
        5. ประเภทผลิตภัณฑ์นม ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอาหารแทนนมสำหรับสัตว์ จำนวน 11 ชนิด ได้แก่ 1. เอสบิแล็ค ผง 2. เอสบิแล็ค น้ำ 3. เอสบิแล็ค อีเมอร์เจนซี่ ผง 4. เอสบิแล็คเซ็คคันด์ สเต็ป ปั๊ปปี้ วีนนิ่ง ฟู้ด 5. เค เอ็ม อาร์ ผง 6. เค เอ็ม อาร์ น้ำ 7. ด็อก ชัวร์ 8. แคท ชัวร์ 9. เอ็นเทอรัลแคร์ 10. เอชแอลพี น้ำ และ 11. เอ็นเทอรัลแคร์ เอ็มแอลพี น้ำ
        6. ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว (ชนิดสารผสมล่วงหน้า-พรีมิกซ์) ซึ่งมีคุณสมบัติใช้เป็นอาหารเสริมเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการแก่สัตว์ จำนวน 9 ชนิด ได้แก่ 1. เมไทโอนีน ไฮดรอกซี่ อะนาล็อก 2. โคลีน คลอไรด์ 75% ลิควิด 3. โคลีน คลอไรด์ 50% คอร์น คอป 4. โคลีน คลอไรด์ 50% ซิลิก้า 5. โคลีน คลอไรด์ 60% คอร์น คอป 6. โคลีน คลอไรด์ 50% 7. โคลีน คลอไรด์ 60% ดราย 8. โคลีน คลอไรด์ 50% ดราย และ 9. อีท็อกซีควิน 66% พาวเดอร์
        7. ประเภทที่ใช้ในอาหารสัตว์ซึ่งเป็นสารประกอบเชิงซ้อนและไม่มีส่วนผสมของสื่อ (เป็นเคมีภัณฑ์บริสุทธิ์และสารธรรมชาติบริสุทธิ์) ที่กรมปศุสัตว์ไม่ได้ควบคุมและไม่รับขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ 1. อีทอกซีควิน 97% ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยรักษาคุณภาพอาหารสัตว์ให้ยาวนาน และ 2. คอนดิชั่น เอด 200 เอช พี ซี ซึ่งมีคุณสมบัติจับสารพิษจากเชื้อราที่มีอยู่ในอาหารสัตว์
        บริษัทฯ จึงขอทราบว่า การนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย:         1. ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเสริมมี 4 ประเภท คืออาหารเสริมโปรตีน ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยให้สัตว์เติบโตเร็วและแข็งแรง อาหารเสริมไขมัน ซึ่งมีคุณสมบัติเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ อาหารเสริมวิตามิน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารเสริมภูมิคุ้มกันสำหรับสัตว์ และอาหารเสริมแร่ธาตุ ซึ่งมีคุณสมบัติเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการแก่สัตว์ อาหารเสริมทุกประเภทมีใบอนุญาตขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์กับกรมปศุสัตว์ไว้แล้ว อาหารเสริมดังกล่าวไม่เข้าลักษณะเป็นอาหารสัตว์ จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร แต่หากผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวเป็นเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสัตว์ เพื่อบำรุงรักษา ป้องกัน ทำลาย หรือกำจัดศัตรูหรือโรคของสัตว์ บริษัทฯ ผู้นำเข้าจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ ตามมาตรา 81(1)(จ) และมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
        2. ผลิตภัณฑ์ประเภทผลิตภัณฑ์นม ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอาหารแทนนมสำหรับสัตว์ ได้รับใบอนุญาตให้นำเข้าจากกรมปศุสัตว์ บางชนิดละลายน้ำได้สัตว์สามารถบริโภคโดยตรงได้แก่ นมผง หางนมผง บางชนิดใช้ผสมในสูตรอาหารสัตว์ ได้แก่ หางเนยผง หางเนยผงดัดแปลง ดังนั้น ผลิตภัณฑ์นมที่สัตว์บริโภคได้โดยตรงเข้าลักษณะเป็นอาหารสัตว์ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 (1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร ส่วนผลิตภัณฑ์นมที่ใช้ผสมในสูตรอาหารสัตว์ ไม่เข้าลักษณะเป็นอาหารสัตว์ ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร แต่หากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสัตว์ เพื่อบำรุงรักษา ป้องกัน ทำลาย หรือกำจัดศัตรูหรือโรคของสัตว์ บริษัทฯ ผู้นำเข้าจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ ตามมาตรา 81(1)(จ) และมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
        3. ผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้า-พรีมิกซ์ ซึ่งมีคุณสมบัติใช้เป็นอาหารเสริมเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการแก่สัตว์ ได้รับใบสำคัญขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์จากกรมปศุสัตว์ อาหารสัตว์ดังกล่าวไม่เข้าลักษณะเป็นอาหารสัตว์ จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม มาตรา 81(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร แต่หากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสัตว์เพื่อบำรุงรักษา ป้องกัน ทำลาย หรือกำจัดศัตรูหรือโรคของสัตว์ บริษัทฯ ผู้นำเข้าจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ ตามมาตรา 81(1)(จ) และมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
        4. ผลิตภัณฑ์ประเภทที่ใช้ในอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นสารประกอบเชิงซ้อนและไม่มีส่วนผสมของสื่อ เป็นเคมีภัณฑ์บริสุทธิ์และสารธรรมชาติบริสุทธิ์ ที่กรมปศุสัตว์ไม่ควบคุมและไม่รับขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หากเข้าลักษณะเป็นเคมีภัณฑ์ ที่ใช้สำหรับสัตว์ เพื่อบำรุงรักษา ป้องกัน ทำลาย หรือกำจัดศัตรูหรือโรคของสัตว์ บริษัทฯ ผู้นำเข้าจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ ตามมาตรา 81(1)(จ) และมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 70/34891

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020