เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/4689
วันที่: 11 พฤษภาคม 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการบริจาคเงินทุนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 แห่งประมวลรัษฎากร และพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420)ฯ
ข้อหารือ:         นาย พ. ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ปีภาษี พ.ศ. 2548 ขอคืนภาษีโดยได้ขอหักลดหย่อนกรณีบริจาคเงิน 50,000 บาท เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนเป็นจำนวน 2 เท่า
        จึงขอทราบว่าเงินบริจาคสามารถนำมาหักลดหย่อนได้หรือไม่
แนววินิจฉัย:         ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาที่จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีฯ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547 และตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548 นั้น ต้องเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่สถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดให้ได้รับสิทธิในการหักลดหย่อน และต้องเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาตามรายการในมาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ หากปรากฏว่า โรงเรียนฯ ผู้รับบริจาคเป็นสถานศึกษาที่อยู่ในประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดให้ได้รับสิทธิหักลดหย่อนเป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายที่จ่ายไปเพื่อสนับสนุนการศึกษา และโรงเรียนฯ รับรองว่า นาย พ. ได้บริจาคเป็นเงินสดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดสร้างอาคารเรียน หรือเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา เงินบริจาคของนาย พ. จึงจะเข้าลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาตามที่ระบุไว้ตามมาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับดังกล่าว
เลขตู้: 70/34905

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020