เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/4498
วันที่: 2 พฤษภาคม 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการยุบเลิกองค์การ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(1) และมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:         นาง ก. เป็นพนักงานองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.) เมื่อ พ.ศ.2549 รัฐบาลยุบเลิก ร.ส.พ. ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 นาง ก. ได้รับเงินเดือนขณะถูกเลิกจ้างเดือนละ 20,310 บาท อายุการทำงานรวม 35 ปี ร.ส.พ. ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีเลิกจ้างจำนวน 20,526.60 บาท ร.ส.พ. ได้จ่ายเงินให้พนักงานกรณียุบเลิกกิจการดังนี้
        1. เงินบำเหน็จ คำนวณโดยจ่ายตามอายุการทำงานคูณเงินเดือนๆ สุดท้าย
        2. เงินชดเชยการเลิกจ้าง คำนวณจากเงินเดือน ๆ เดือนสุดท้ายคนละ 12 เดือน โดยไม่คำนึงว่าเหลืออายุงานอีกกี่ปี
        3. เงินวันลาพักผ่อนสะสมตามกฎหมายแรงงาน
        จึงขอทราบว่า เงินได้กรณีดังกล่าวจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
แนววินิจฉัย:         เงินบำเหน็จ เงินชดเชยการเลิกจ้าง และเงินวันลาพักผ่อนสะสมตามกฎหมายแรงงานที่ นาง ก.ได้รับ ถือเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ร.ส.พ. ผู้จ่ายเงินได้ จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 70/34896

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020