เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/5262
วันที่: 28 พฤษภาคม 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการให้บริการที่จอดรถยนต์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร และคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯ
ข้อหารือ:         บริษัท G ได้จ่ายเงินได้จากการให้บริการที่จอดรถยนต์แก่ บริษัท A เป็นประจำทุกเดือนซึ่งในแต่ละเดือนเป็นจำนวนเงินไม่ถึงหนึ่งพันบาท และการให้บริการดังกล่าวมิได้มีการทำสัญญาเป็นหนังสือแต่อย่างใด บริษัทฯ จึงประสงค์จะหักภาษี ณ ที่จ่าย จากการจ่ายเงินทุกครั้ง แต่ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทท่าอากาศยานฯ อ้างว่า เป็นการจ่ายเงินได้ที่ไม่ถึงพันบาทต่อครั้ง ผู้จ่ายไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ บริษัทฯ จึงขอหารือว่า การจ่ายเงินค่าบริการที่จอดรถยนต์ในลักษณะนี้ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ทุกคราวที่จ่ายเงินใช่หรือไม่
แนววินิจฉัย:
        บริษัทฯ จ่ายเงินค่าบริการใช้พื้นที่จอดรถยนต์ เข้าลักษณะเป็นการให้บริการตามสัญญาระยะยาวให้แก่บริษัทท่าอากาศยานฯ และเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ของค่าบริการดังกล่าว ทั้งนี้ ตามข้อ 12/1 และข้อ 12/5 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2528 ซึ่งการจ่ายค่าบริการดังกล่าวหากไม่ถึงหนึ่งพันบาท บริษัทฯ ผู้จ่ายไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด แต่ถ้าการจ่ายค่าบริการในครั้งต่อไปซึ่งเมื่อนำไปรวมกับค่าบริการครั้งที่ผ่านมาที่มีการจ่ายไปแล้วเป็นจำนวนตั้งแต่หนึ่งพันบาทขึ้นไป ผู้จ่ายมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยจะต้องนำเงินค่าบริการที่จ่ายในครั้งก่อน ๆ มารวมคำนวณเพื่อหักภาษี ณ ที่จ่าย ด้วย
เลขตู้: 70/34947

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020