เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/4863
วันที่: 17 พฤษภาคม 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:         บริษัทฯ ประกอบกิจการจำหน่ายและรับทำ ผ้าใบต่างๆ ผ้าใบรถเรือ ผ้าม่านกันสาด กันแดด โครงเหล็กกันสาดผ้าใบ หรือกันสาดอลูมิเนียมเพื่อจำหน่ายและให้เช่าแก่บุคคลทั่วไป
        จึงขอทราบว่า กรณีบริษัทฯ ผลิตสินค้าขนาดมาตรฐานทั่วไปและไม่มีโลโก้ของลูกค้าเพื่อจำหน่าย บริษัทฯ จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่
แนววินิจฉัย:
        หากบริษัทฯ ผลิตสินค้าขนาดมาตรฐาน ไม่มีโลโก้ของลูกค้าเพื่อจำหน่ายเป็นการทั่วไป เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้า ซึ่งไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 แต่อย่างใด
เลขตู้: 70/34918

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020