เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/4453
วันที่: 1 พฤษภาคม 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้ กรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษา ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่420) พ.ศ.2547
ข้อกฎหมาย: พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420)ฯ
ข้อหารือ:         บริษัท ก. ประสงค์จะบริจาคนิตยสาร T และนิตยสาร A ให้แก่สถานศึกษาตามรายชื่อสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด บริษัทฯ จึงขอทราบว่า นิตยสาร T และนิตยสาร A เป็นวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา แบบเรียน ตำราหนังสือทางวิชาการ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547 หรือไม่
แนววินิจฉัย:         สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา ต้องเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ และเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการ ดังต่อไปนี้
        "(2) จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา แบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้แก่สถานศึกษาตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด"
        ดังนั้น นิตยสารที่บริษัทฯ ถือเป็นวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษาหรือเป็นวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแล้ว ย่อมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว
เลขตู้: 70/34890

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020