เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/2159
วันที่: 24 พฤษภาคม 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีค่าใช้จ่ายที่ผู้อื่นออกแทนให้
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ตรี และมาตรา 65 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:         บริษัทฯ ได้ขายที่ดินซึ่งใช้เป็นที่ตั้งของสถานประกอบกิจการของบริษัทฯ ให้กับบริษัท ค. โดยได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่ผู้ซื้อในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้จะซื้อตกลงจะเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าอากร ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าใช้จ่ายอื่นในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว แต่เพียงฝ่ายเดียว บริษัทฯ จึงขอทราบว่ากรณีผู้ซื้อได้ออกค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ กรมที่ดิน บริษัทฯ มีสิทธินำมาเป็นรายได้ รายจ่าย หรือนำมาใช้เป็นเครดิตภาษีในการคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีที่ผู้ซื้อออกแทน ได้หรือไม่
แนววินิจฉัย:         หากบริษัทฯ ผู้จะซื้อได้ตกลงออกเงินค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้กับผู้ขาย บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ขายต้องนำค่าภาษีทุกประเภท รวมทั้งค่าธรรมเนียมดังกล่าว ไปรวมเป็นรายได้เพื่อคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีรายได้นั้นโดยบริษัทฯ มีสิทธินำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่ผู้จะซื้อออกแทนให้นั้น มาถือเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่จะต้องปรากฏหลักฐานที่ระบุชื่อบริษัทฯ เป็นผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งนี้ ตามมาตรา 65 และมาตรา 69 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับผู้จะซื้อ หากปรากฏหลักฐานระบุชื่อเป็นผู้จ่ายค่าภาษีฯ และค่าธรรมเนียมฯ ตามที่กล่าวอ้าง ผู้จะซื้อมีสิทธินำรายจ่ายเหล่านั้น มารวมเป็นรายจ่ายในการคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่จ่ายได้ ตามมาตรา 65 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 70/34943

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020