เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/4672
วันที่: 11 พฤษภาคม 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกิจการ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 มาตรา 65 ทวิ มาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร และพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 284)
ข้อหารือ:         บริษัทฯ เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน บริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบกิจการ ดังนี้
        1. รายได้จากการประกอบกิจการโรงเรียน ในระดับเตรียมอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 (บริษัทฯ มิได้มีการเปิดห้องเรียนเพื่อสอนภาษาเสริมหลักสูตรให้แก่บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่นักเรียนในสังกัดแก่อย่างใด)
        2. รายได้จากการให้เช่าสนามกีฬาของบริษัทฯ
        3. รายได้จากสถานรับเลี้ยงเด็ก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        4. เงินปันผลที่ได้จากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
        5. รายได้จากการให้เช่าพื้นที่อาคารส่วนที่ก่อสร้างไว้เพื่อการขยายกิจการโรงเรียนในอนาคต
        บริษัทฯ ขอทราบว่า รายได้ของบริษัทฯ ข้างต้น จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 284) พ.ศ. 2538 หรือไม่ อย่างไร และในกรณีที่บริษัทฯ มีรายได้ทั้งที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทฯ จะต้องเฉลี่ยรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรายได้ที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีอย่างไร
แนววินิจฉัย:         บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ตามมาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 284) พ.ศ. 2538 จะต้องมิได้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ ได้ประกอบกิจการให้เช่าสนามกีฬาของบริษัทฯ รวมทั้งพื้นที่บางส่วนของอาคารที่ก่อสร้างไว้เพื่อขยายกิจการของโรงเรียน เปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วย จึงไม่เข้าลักษณะที่จะได้รับยกเว้นตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 284) พ.ศ. 2538 บริษัทฯ จึงต้องนำเงินได้จากการประกอบการของบริษัทฯ ทุกประเภทมารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และมีสิทธินำรายจ่ายที่เกี่ยวกับรายได้นั้นมาหักเป็นรายจ่ายได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 65ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 70/34903

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020