เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/5135
วันที่: 23 พฤษภาคม 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขายทรัพย์สินตามราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 มาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:         บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม บริษัทฯ ได้ขายที่ดินที่มีไว้ในการประกอบกิจการ โดยให้บริษัท ก. ผู้ประเมินราคาอิสระเป็นผู้ประเมินราคาที่ดิน โดยยึดหลักข้อมูลทางการตลาด และใช้วิธีเปรียบเทียบกับที่ดินใกล้เคียงที่มีลักษณะประเภทเดียวกัน ในวันที่มีการโอน รวมถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ขนาดและรูปร่างของที่ดิน ซึ่งผู้ประเมินราคาที่ดินได้ประเมินราคาต่ำกว่าราคาประเมินของกรมที่ดิน บริษัทฯ เข้าใจว่า การขายที่ดินดังกล่าวตามราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ถือเป็นราคาตลาดซึ่งเป็นราคาซื้อขายกันตามความเป็นจริงทั่วไปในขณะใดขณะหนึ่ง และคู่สัญญาที่เป็นอิสระต่อกันพึงกำหนดโดยสุจริตในทางการค้า ที่มีลักษณะประเภทและชนิดเดียวกันในวันที่มีการโอน โดยมีเหตุผลอันสมควร บริษัทฯ จึงสามารถใช้ราคาขายที่ดินตามราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ มารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากรได้ บริษัทฯขอทราบว่า กรณีดังกล่าวบริษัทฯ เข้าใจถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย:         กรณีบริษัทฯ มีรายได้จากการขายที่ดิน บริษัทฯ ต้องนำรายได้จากการขายที่ดินมารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร โดยนำรายได้ดังกล่าวหักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร โดยต้องคำนวณราคาขายให้เป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่ได้รับจริงหรือราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเป็นราคาที่ใช้อยู่ในวันที่มีการโอน ทั้งนี้ หากการขายที่ดินดังกล่าวต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุสมควร เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินค่าตอบแทนตามราคาตลาดในวันที่มีการโอนได้ ตามมาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 70/34940

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020