เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/5596
วันที่: 6 มิถุนายน 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการรับทำวิจัย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(8) และมาตรา 77/1 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:        ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. ได้ให้บริการรับทำวิจัย โดยเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่กรมประมง ในโครงการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ซึ่งเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแบบให้เปล่าจากประชาคมยุโรป ในการดำเนินการวิจัยตามโครงการดังกล่าว ห้างฯ ต้องเข้าไปในพื้นที่ของโครงการเพื่อทำวิจัยและจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม ตลอดจนจัดประชุมชาวประมงชุมชนชายฝั่งและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง รวมถึงผู้บริหารกรมประมงและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทำเป็นคู่มือใช้สำหรับจัดการลดความขัดแย้งจากการใช้ประโยชน์ร่วมกันจากทรัพยากรประมงชายฝั่ง ซึ่งกรมประมงจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากงานวิจัยดังกล่าว มีระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2549 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2550) โดยห้างฯ จะได้รับเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยจำนวน 4,800,000 บาท จากกรมประมง ขณะนี้ห้างฯ ยังมิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงขอทราบว่า กรณีห้างฯ ได้รับเงินจากกรมประมงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัยดังกล่าว ห้างฯ ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย:        1. กรณีห้างฯ ได้ให้บริการรับทำวิจัย ให้คำปรึกษาในโครงการจัดการทรัพยากรชายฝั่งแก่กรมประมง โดยกรมประมงจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากงานวิจัยนั้น เมื่อกรมประมงจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัยให้แก่ห้างฯ เงินที่ห้างฯ ได้รับดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ห้างฯ ต้องนำเงินได้ดังกล่าวมารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร
        2. กรณีห้างฯ ประกอบกิจการตาม 1. เข้าลักษณะเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อห้างฯ ประกอบกิจการมีรายรับเกินกว่า 1,800,000 บาทต่อปี ห้างฯ มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/1(5) มาตรา 77/2(1) มาตรา 82(1) และมาตรา 85/1 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 70/34984

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020