เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: 0706(กม.04)/1622
วันที่: 4 มิถุนายน 2550
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร และข้อ 3(2) ประกาศอธิบดีฯ (ฉบับที่ 29)
ข้อหารือ:         บริษัท ก. จำกัด ประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้เฉลี่ยภาษีซื้อตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม ข้อ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเฉลี่ยภาษีซื้อตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535 โดยเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจริงทั้งปีของกิจการสองประเภท และยื่นแบบ ภ.พ. 30.2 ซึ่งบริษัทฯ ได้เลือกปฏิบัติมาตลอดจนถึงปัจจุบัน แต่เนื่องจากการปฏิบัติดังกล่าวไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องสรุปภาษีซื้อทั้งปีและรวบรวมหาส่วนที่ต้องเฉลี่ย ซึ่งต้องใช้เวลาในการทำงานสลับซับซ้อน ประกอบกับการคำนวณรายได้ที่จะต้องนำมาเฉลี่ยทั้งปีที่นำไปใช้กับการเฉลี่ยในปีถัดไปซึ่งต้องปฏิบัติอยู่ ใช้เวลามาก ทำให้ต้องทำงาน 2 ขั้นตอนในเวลาที่จำกัด และบุคลากรที่มีอยู่ก็มีน้อย ในกรณีภาษีซื้อที่เฉลี่ยชำระไว้เกิน การคืนเงินภาษีล่าช้าและมีขั้นตอนการคืนที่ยุ่งยาก
        บริษัทฯ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาจากวิธีการปรับปรุงภาษีซื้อให้เป็นไปตามส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจริงทั้งปีของกิจการทั้งสองประเภท เป็นไม่ทำการปรับปรุงภาษีซื้อตั้งแต่เดือนภาษีมกราคม 2549 เป็นต้นไป
แนววินิจฉัย:         บริษัทฯ ประสงค์จะเปลี่ยนวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนรายได้ของปีที่ผ่านมาจากวิธีการปรับปรุงภาษีซื้อให้เป็นไปตามส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจริงทั้งปีของกิจการทั้งสองประเภทไปเป็นวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาโดยไม่ต้องปรับปรุงภาษีซื้ออีก ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2549 เนื่องจาก ประสบปัญหาในทางปฏิบัติงานของบริษัทฯ และการขอคืนภาษี เนื่องจากเพื่อเป็นการลดภาระในการคำนวณปรับปรุงภาษีซื้อ กรณีจึงเห็นควรอนุมัติให้บริษัทฯ เปลี่ยนวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อได้ตามที่ร้องขอ ทั้งนี้ ตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(3) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับดังกล่าว
เลขตู้: 70/34988

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020