เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/5543
วันที่: 4 มิถุนายน 2550
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าตำราเรียน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ฉ) และมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:         บริษัท S จำกัด จะขยายธุรกิจแผนกหนังสือและเครื่องเขียน อีกทั้งอยู่ในระหว่างการประมูลงานตำราเรียนและจะนำเข้าตำราเรียนจากต่างประเทศ บริษัทฯ จึงขอหารือว่า การนำเข้าตำราเรียนจากต่างประเทศจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย:         การนำเข้าหนังสือที่มีเนื้อหาว่าด้วยหลักวิชาต่างๆ ซึ่งเมื่ออ่านแล้วก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ หนังสือดังกล่าวไม่ว่าจะจัดพิมพ์เป็นภาษาใดก็ตาม เข้าลักษณะเป็นตำราเรียน บริษัทฯ ผู้นำเข้าจึงได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ ตามมาตรา 81(1)(ฉ) และมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 70/34971

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020