เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/5538
วันที่: 4 มิถุนายน 2550
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการจองห้องพักผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแก่ลูกค้าคนไทย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/2(1) มาตรา 80 และมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:      บริษัทMจำกัดประกอบกิจการให้บริการจองห้องพักโรงแรมทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้แก่ลูกค้าคนไทยและชาวต่างชาติ โดยบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดราคาค่าห้องพักจากราคาต้นทุนของผู้ขายซึ่งอาจเป็นผู้ประกอบการโรงแรมหรือคู่ค้าซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิจองห้องพักโรงแรม เมื่อรับจองห้องพักแล้วลูกค้าผู้จองจะต้องชำระค่าห้องผ่านบัตรเครดิตให้แก่บริษัทฯ ต่อมาบริษัทฯ จะชำระเงินค่าห้องพักให้แก่โรงแรมหรือคู่ค้า แล้วแต่กรณี บริษัทฯ จึงขอหารือว่า กรณีการให้บริการจองห้องพักโรงแรมต่างประเทศแก่ลูกค้าคนไทยของบริษัทฯ ที่ติดต่อกับผู้ประกอบการโรงแรมในต่างประเทศโดยตรงและกรณีติดต่อโดยผ่านคู่ค้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เข้าลักษณะเป็นการบริการที่กระทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่
แนววินิจฉัย:         กรณีการให้บริการจองห้องพักโรงแรมต่างประเทศผ่านทางอินเตอร์เน็ตให้กับลูกค้าคนไทยของบริษัทฯ ไม่เข้าลักษณะเป็นการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร และได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ หากแต่เป็นกรณีที่บริษัทฯ ให้บริการแก่ผู้รับบริการในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 ตามมาตรา 77/2(1) และมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีสิทธิใช้อัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(1) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 105) เรื่อง กำหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
เลขตู้: 70/34970

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020