เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/5820
วันที่: 13 มิถุนายน 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีประโยชน์เพิ่มจากการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า
ข้อกฎหมาย: มาตรา 9 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:        บริษัท A ซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เพื่อบริหารกิจการโรงกลั่นน้ำมันของบริษัท B และโรงกลั่นน้ำมันของบริษัท C ตามข้อตกลงร่วมกันปฏิบัติการแบบพันธมิตร (Operation Alliance) ได้หารือเกี่ยวกับการคำนวณประโยชน์เพิ่มจากการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า สรุปข้อเท็จจริงได้ดังนี้
        1. เนื่องจากธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันเป็นธุรกิจที่จำเป็นต้องได้รับการควบคุมดูแลตลอด 24 ชั่วโมง บริษัท A ในฐานะผู้บริหารโรงกลั่นน้ำมันของ บริษัท C และ บริษัท B จึงได้จัดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับสูง มีที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้กับโรงกลั่นน้ำมัน เพื่อที่จะสามารถดำเนินการควบคุมดูแลโรงกลั่นน้ำมันหรือแก้ไขปัญหาทางเทคนิคได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน
        2. ในการจัดหาที่อยู่อาศัยแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับสูงดังกล่าว บริษัท C และ บริษัท B ได้ดำเนินการโดยแยกออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
                2.1 กรณีแรก บริษัท C และ บริษัท B ได้ก่อสร้างบ้านพักซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท C และ บริษัท B ในบริเวณหมู่บ้าน "อีสเทิร์นสตาร์คันทรี่คลับ แอนด์ กอลฟ์รีสอร์ท" ในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
                2.2 กรณีที่สอง นอกจากบ้านพักที่ก่อสร้างเองดังกล่าวแล้ว บริษัท C และ บริษัท B ยังมีความจำเป็นต้องเช่าบ้านพักในหมู่บ้าน "อีสเทิร์นสตาร์คันทรี่คลับ แอนด์ กอลฟ์รีสอร์ท" ซึ่งเป็นหมู่บ้านเดียวกันกับบ้านพักที่ก่อสร้างเองอีกด้วย โดยบ้านเช่าดังกล่าว มีสภาพบ้านและขนาดใกล้เคียงกับบ้านพักที่ก่อสร้างเอง
        3. บริษัท A ได้หารือว่า ในการคำนวณมูลค่าของประโยชน์เพิ่มจากการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า นั้น สำหรับกรณีที่ บริษัท C และ บริษัท B เช่าบ้านจากบุคคลอื่น บริษัท C และ บริษัท B สามารถใช้หักค่าเช่าที่จ่ายไปจริง เป็นมูลค่าของประโยชน์เพิ่มที่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นเงินได้ของพนักงาน และสำหรับกรณีที่ บริษัท C และ บริษัท B ก่อสร้างบ้านเอง นั้น เนื่องจากบ้านดังกล่าวเป็นบ้านที่มีสภาพและขนาดใกล้เคียงกับบ้านที่เช่า และอยู่ภายในหมู่บ้านเดียวกัน บริษัท C และ บริษัท B จะคำนวณมูลค่าของประโยชน์เพิ่ม โดยเทียบเคียงกับค่าเช่าที่ได้จ่ายไปตาม 2.2 ได้หรือไม่
แนววินิจฉัย:       กรณีที่ บริษัท C และ บริษัท B เช่าบ้านจากบุคคลอื่น รวมทั้งก่อสร้างบ้านพักเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับสูง ตามข้อเท็จจริงข้างต้น อาจพิจารณาคำนวณประโยชน์เพิ่มเป็นเงินได้ของผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัย ตามมาตรา 9 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ได้ดังนี้
        1. การเช่าบ้านจากบุคคลอื่นสามารถคำนวณประโยชน์เพิ่มเป็นเงินได้ของพนักงานตามค่าเช่าที่ บริษัท C และ บริษัท B จ่ายไปจริงได้ โดยถือว่าค่าเช่าที่จ่ายไปจริงนั้น เป็นราคาหรือค่าอันพึงมี
        2. การก่อสร้างบ้านพักซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท C และ บริษัท B หากสามารถพิสูจน์ได้ว่า บ้านที่ก่อสร้างเองนั้น มีสภาพของบ้านและขนาดที่ใกล้เคียงกับบ้านที่เช่า โดยอยู่ในบริเวณหมู่บ้านเดียวกันกับบ้านที่เช่า ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สามารถใช้ราคาค่าเช่าที่จ่ายไป ในการคำนวณประโยชน์เพิ่มของการได้อยู่บ้านที่ก่อสร้างเองได้ โดยถือเป็นราคาหรือค่าอันพึงมีของประโยชน์นั้น
เลขตู้: 70/35024

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020