เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/5771
วันที่: 11 มิถุนายน 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีรายได้จากการขนส่ง
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร และคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 ข้อ 12/4(1)
ข้อหารือ:         นาย ก. มีรถบรรทุกสิบล้อได้รับงานกับบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เพื่อขนย้ายวัสดุ ดิน หิน ทราย ยางมะตอย และเศษขยะต่างๆ จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ในการขนย้ายดังกล่าว นาย ก. มีหน้าที่จัดหาผู้ขับรถ ส่วนบริษัทผู้ว่าจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเติมน้ำมันให้ โดยจ่ายเงินให้นาย ก. เป็นรายชั่วโมงต่อวัน และจ่ายเป็นราย 2 งวดต่อเดือน นาย ก. ได้รับงานขนย้ายวัสดุเป็นปกติประจำ และมีสถานะเป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้จดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนพาณิชย์ใดๆ นาย ก. จึงขอทราบว่า เงินได้ดังกล่าวถือเป็นเงินได้ประเภทใด การที่บริษัทผู้จ่ายจะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5.0 ต่อทุกครั้งที่จ่ายถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องจะขอคืนภาษีได้หรือไม่ และจะใช้แบบแสดงรายการภาษีใดในการยื่นเสียภาษี
แนววินิจฉัย:         การนำรถบรรทุกสิบล้อรับขนย้ายวัสดุและสิ่งของต่างๆ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง หากมิได้ให้บริการอื่นใดนอกเหนือจากนี้อีก ถือได้ว่าเป็นการขนส่งและเงินได้ที่นาย ก. ได้รับจากการขนส่งซึ่งรวมถึงค่าน้ำมันที่บริษัทผู้ว่าจ้างเป็นผู้ออกให้ เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินที่เป็นค่าขนส่งและค่าน้ำมันดังกล่าว มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 1.0 ตามข้อ 12/4(1) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 โดยนาย ก. มีหน้าที่ยื่นรายการภาษีครึ่งปีภาษีตามแบบ ภ.ง.ด 94 ภายในเดือนกันยายนของปีภาษี และยื่นรายการภาษีสิ้นปีของปีภาษีที่ล่วงมาแล้วภายในเดือนมีนาคมของทุกปี หากมีเงินภาษีที่ถูกหักและนำส่งเกินไป นาย ก. มีสิทธิ์ขอคืนได้ภายใน 3 ปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งปีซึ่งได้ถูกหักภาษีเกินไป ทั้งนี้ ตามมาตรา 56 มาตรา 56 ทวิ และมาตรา 63 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 70/35022

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020