เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/5770
วันที่: 11 มิถุนายน 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจ่ายเงินค่าตอบแทนการออกแบบก่อสร้างระบบชลประทาน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 42(7) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:         มหาวิทยาลัยฯ มีข้อตกลงความร่วมมือกับกรมชลประทานเพื่อทำการศึกษา วิจัย เผยแพร่เทคโนโลยี และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในการเกษตร โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำโครงการนำร่องการพัฒนาเกษตรชลประทานสำหรับพืชไร่ พืชผัก ไม้ผล และปศุสัตว์ สำหรับการสาธิตและการฝึกอบรม ในการนี้คณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ออกแบบก่อสร้างระบบชลประทาน และมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้จ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่อาจารย์ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอทราบว่า เงินได้ดังกล่าวจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 42 แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่
แนววินิจฉัย:         เงินค่าตอบแทนการออกแบบก่อสร้างระบบชลประทานที่อาจารย์ได้รับจากมหาวิทยาลัยฯ ไม่เข้าลักษณะเป็นค่าสอน ค่าสอบ ที่สถานศึกษาของทางราชการจ่ายให้ จึงไม่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตามมาตรา 42(7) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 70/35021

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020