เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: 0706/5523
วันที่: 4 มิถุนายน 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอคืนเงินภาษีอากร ราย นางสาวรัตนา ปรมาคม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 63 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:         นางสาว ร.หารือ กรณีขอคืนเงินภาษีอากรซึ่งถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย สรุปความได้ว่า เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2549 นางสาว ร. ได้เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเงินฝากประจำ 9 เดือน กับธนาคาร ก. ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากเป็นรายเดือน ซึ่งนางสาว ร. ได้รับไปแล้วเป็นจำนวน 7,172.25 บาท และถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นจำนวน 1,075.84 บาท ต่อมาวันที่ 21 เมษายน 2549 นางสาว ร. ได้ผิดสัญญา ปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าวก่อนครบกำหนด ธนาคารฯ จึงได้เรียกดอกเบี้ยที่จ่ายไปแล้วคืนจากนางสาว ร. ซึ่งนางสาว ร. ก็ได้คืนให้แก่ธนาคารฯ แต่ธนาคารฯ ไม่สามารถคืนเงินในส่วนของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้แก่นางสาว ร. ได้ เนื่องจากได้นำส่งกรมสรรพากรแล้ว
แนววินิจฉัย:         นางสาว ร. มีเงินได้ประเภทเงินเดือนและเงินปันผลในปีภาษี 2549 และได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร ซึ่งได้ถูกหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายเป็นการถูกต้องแล้ว แต่เนื่องจาก นางสาว ร. ผิดสัญญาปิดบัญชีเงินฝากก่อนครบกำหนด เป็นเหตุให้ธนาคารฯ ต้องเรียกดอกเบี้ยเงินฝากดังกล่าวคืน และนางสาว ร. ก็ได้คืนให้แก่ธนาคารฯ แล้ว จึงเป็นกรณีที่นางสาว ร. ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เป็นจำนวนเกินกว่าที่ควรต้องเสีย นางสาว ร. มีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนภาษีได้ภายในกำหนดเวลา 3 ปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งปีซึ่งได้ถูกหักภาษีเกินไป ตามมาตรา 63 แห่งประมวลรัษฎากร โดยต้องยื่นคำร้องขอคืน ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่นางสาว ร. มีภูมิลำเนา
เลขตู้: 70/34965

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020