เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/5593
วันที่: 6 มิถุนายน 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีรับจ้างประกอบอาหาร
ข้อกฎหมาย: คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯ
ข้อหารือ:      บริษัทฯ ได้รับสิทธิการใช้ พื้นที่จากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้ประกอบกิจการศูนย์อาหารภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อจำหน่ายอาหารให้แก่ผู้มาติดต่องานโดยบริษัทฯได้ว่าจ้างร้านค้าย่อยประมาณ 30 รายทั้งประเภทนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา เข้ามาเป็นผู้ปรุงอาหารในนามของศูนย์อาหาร และร้านค้าย่อยผู้รับจ้างปรุงอาหารจะเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบในการประกอบอาหารและอื่นๆ ในการปรุงอาหาร ตามชนิด ประเภท ลักษณะ ขนาด ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนตกแต่งศูนย์อาหาร รวมถึงจัดหาอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับผู้มาบริโภคภายในศูนย์อาหาร รวมทั้งจัดจ้างพนักงานดูแลความสะอาดและจำหน่ายคูปอง โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดเวลาเปิดปิดศูนย์อาหารเอง ทั้งนี้ ค่าจ้างปรุงอาหารที่บริษัทฯ จ่ายให้กับร้านค้าย่อยผู้ปรุงอาหารคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของยอดคูปองที่จำหน่ายอาหารในแต่ละวัน
        บริษัทฯ หารือว่าบริษัทฯ ผู้จ่ายเงินไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับค่าปรุงอาหารที่จ่ายให้แก่ร้านค้าย่อย ตามข้อ 12/1 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หัก ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
แนววินิจฉัย:       บริษัทฯ ว่าจ้างให้ร้านค้าย่อยประกอบอาหารหรือปรุงอาหารในนามของศูนย์อาหาร (บริษัทฯ) หากร้านค้าย่อย ผู้รับจ้างประกอบกิจการภัตตาคารและมีการให้บริการรับจ้างทำอาหารตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ถือว่าเข้าลักษณะเป็นการบริการของภัตตาคารที่ประกอบกิจการขายอาหารหรือเครื่องดื่ม ตามข้อ 12/1 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป 4/2528 ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินค่าประกอบอาหารแก่ร้านค้าย่อยผู้ปรุงอาหาร จึงไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด
เลขตู้: 70/34982

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020