เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/5772
วันที่: 11 มิถุนายน 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีขอยกเว้นเงินเพิ่มและค่าปรับ ราย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 อัฏฐ มาตรา 27 และมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:         หน่วยงานทางราชการ ก. ขอยกเว้นเงินเพิ่มและค่าปรับการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณที่จ่าย โดยมีข้อเท็จจริงว่า หน่วยงานทางราชการ ก. ได้วางฎีกาเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งข้าราชการการเมือง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2549 ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เบิกหักผลักส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จำนวน 7,471,386 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) เข้าบัญชีกรมสรรพากร จากการตรวจสอบบัญชีในภายหลังพบว่า มีความผิดพลาดในระบบ GFMIS ทำให้ภาษีจำนวนดังกล่าวยังมิได้ตัดส่งเข้าบัญชีกรมสรรพากร แต่ยังคงค้างอยู่ในบัญชีหน่วยงานทางราชการ ก. หน่วยงานทางราชการ ก. จึงขอนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จำนวนดังกล่าว โดยขอยกเว้นเงินเพิ่มและค่าปรับทุกประเภท
แนววินิจฉัย:         กรมบัญชีกลาง ได้แจ้งให้ทราบว่า หน่วยงานทางราชการ ก. ได้บันทึกรายการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการการเมือง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2549 จำนวน 497 อัตรา เป็นเงินทั้งสิ้น 51,869,690 บาท โดยมิได้หักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 7,471,386 บาท ในขณะเข้าในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 ซึ่งการดำเนินการเบิกจ่ายเงินในระบบไม่ได้เกิดข้อผิดพลาดแต่ประการใด กรณีถือไม่ได้ว่ามีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้ ตามมาตรา3 อัฏฐ แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อาจขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการดังกล่าว ตามที่หน่วยงานทางราชการ ก. ร้องขอ ดังนั้น หน่วยงานทางราชการ ก. ต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสียหรือนำส่งตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร และรับผิดเสียค่าปรับอาญา กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการนำส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 70/35023

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020