เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค. 0706/6445
วันที่: 2 กรกฎาคม 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนำผลขาดทุนสุทธิมาใช้
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ตรี (12) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:        บริษัทฯ ประกอบกิจการนำเข้าเครื่องจักรเก่าและใหม่จากต่างประเทศมาขาย บริษัทฯ ขอทราบว่า
        1. งบการเงินของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2547 มีผลขาดทุนสุทธิ ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธินำผลขาดทุนสิทธิดังกล่าวมาใช้ในการคำนวณภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2548 แต่เจ้าหน้าที่ขอให้บริษัทฯ ชำระภาษีสำหรับยอดกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2548 โดยไม่ต้องนำผลขาดทุนสุทธิมาใช้ บริษัทฯ ให้ความร่วมมือตามคำขอของเจ้าหน้าที่ โดยนำส่งภาษีจากยอดกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2548 บริษัทฯ ปฏิบัติถูกต้องหรือไม่
        2. ในปี 2549 เจ้าหน้าที่ได้ปรับปรุงยอดรายรับของปี 2547 และ ปี 2548 ด้วยเหตุผลว่ายอดกำไรในการขายแต่ละรายการน้อยไป บริษัทฯ ยอมให้ปรับยอดเพื่อให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ และให้บริษัทฯ นำผลขาดทุนมาใช้ได้เช่นเดิม กรณีดังกล่าว ถือเป็นการให้สิทธิเสมอกัน ใช่หรือไม่
        3. เมื่อบริษัทฯ ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 เพิ่มเติมสำหรับปี 2547 และปี 2548 โดยนำยอดขาดทุนมาใช้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขอไม่ให้นำผลขาดทุนมาใช้ เมื่อบริษัทฯ ถูกปรับปรุงยอดรายรับเพิ่มจากเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ จึงใช้สิทธินำผลขาดทุนมาใช้ เป็นการถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย:         บริษัทฯ มีสิทธินำผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน มาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี (12) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 70/35086

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020