เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค. 0706/6490
วันที่: 2 กรกฎาคม 2550
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:       1. นาง น. เป็นเจ้าของที่ดิน เนื้อที่ 39 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา เมื่อวันที่19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ได้จดทะเบียนจำนองไว้กับ ธนาคาร อ. ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นธนาคาร ย. โดยไถ่ถอนจำนองเมื่อวันที่ 13 ธันวาคมพ.ศ. 2548 และในวันเดียวกันได้ขายที่ดินดังกล่าวให้แก่ นางสาวรัตนา เชี่ยวประสิทธิ์
        2. นางสาว ร. ได้ขออนุญาตเทศบาลตำบลเพื่อปลูกสร้างอาคาร 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง เนื้อที่ 48 ตารางเมตรในที่ดิน เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548 และโอนชื่อเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้าน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548
        3. เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549 นางสาว ร. ได้ขายที่ดินพร้อมบ้านตึกชั้นเดียว ให้แก่ บริษัท บ. จำกัด ในราคา 248,000,000 บาท โดยระบุว่าผู้ซื้อ ซื้อไว้เพื่อประกอบกิจการสถานพยาบาล
        4. สำนักงานที่ดินจังหวัดหารือว่า กรณีนางสาว ร. ได้ขายที่ดินเนื้อที่ 39 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ให้แก่บริษัท บ. ซึ่งนางสาว ร. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านมาเป็นเวลาหนึ่งปีแล้ว จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 4(6)(ค) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541
แนววินิจฉัย:       นางสาว ร. ซื้อที่ดินเปล่า เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2548 ยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น 1 หลัง พื้นที่ 48 ตารางเมตร ในวันที่ 19 ธันวาคม 2548 และในวันที่ 20 ธันวาคม 2548 ได้ยื่นขอมีเลขที่บ้าน โดยได้รับเลขที่บ้าน พร้อมทั้งขอโอนย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านดังกล่าวในวันเดียวกัน ต่อมาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549 ได้ขายที่ดินโฉนดพร้อมอาคารดังกล่าวให้แก่ บริษัท บ. โดยในการก่อสร้างอาคารได้ใช้เวลาในการก่อสร้างเพียง 1 วัน ในที่ดินเปล่าเนื้อที่ 39 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา ซึ่งเกินความจำเป็นที่จะใช้ปลูกสร้างอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น ที่มีพื้นที่เพียง 48 ตารางเมตรเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ที่ดินทั้งหมดและอาคารดังกล่าวจึงมิใช่อสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นสถานที่อยู่อาศัยตามเจตนารมย์ของมาตรา 4(6)(ค) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541 พฤติกรรมที่ปรากฏเป็นเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายที่ดิน ดังนั้น การขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของนางสาว ร. จึงเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้กระทำภายใน 5 ปีนับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น ถือเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 4(6) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541 มีหน้าที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 3.0 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ตามมาตรา91/2(6) และมาตรา 91/6(3) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 70/35090

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020