เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค. 0706/6461
วันที่: 2 กรกฎาคม 2550
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขนส่งและการเช่ารถแม็คโคร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(5)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:        นาย ก. มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด ปัจจุบันอาศัยอยู่กรุงเทพมหานคร และใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นสถานประกอบการ ยังมิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม นาย ก. ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ของปีภาษี 2546 และปีภาษี 2547 เพื่อขอคืนภาษี ต่อมาเจ้าหน้าที่สรรพากรเรียกเอกสารไปตรวจสอบ ซึ่งนาย ก. มีหลักฐานการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ที่ผู้ว่าจ้างได้หักภาษีไว้ จึงขอทราบว่า
        1. กรณีผู้ว่าจ้างได้จ้างให้ทำการขนเศษวัสดุไปทิ้งในสถานที่ที่กำหนด ถือเป็นการขนส่งใช่หรือไม่ และผู้ว่าจ้าง ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 3.0 ถูกต้องหรือไม่
        2. กรณีผู้ว่าจ้างได้จ้างให้ทำการขนเศษวัสดุไปทิ้ง และจัดหาสถานที่ทิ้งให้ด้วยถือเป็นการขนส่งใช่หรือไม่
        3. กรณีผู้ว่าจ้างเช่ารถแม็คโครและได้จ้างให้ทำการขนรถแม็คโครไปยังสถานที่ที่กำหนดถือเป็นค่าบริการทั้งหมดหรือไม่ สามารถแยกเป็นค่าขนส่งและค่าเช่าได้หรือไม่
แนววินิจฉัย:       1. กรณีตามข้อ 1. หากเป็นการรับจ้างขนส่งสินค้าหรือสิ่งของโดยรับขนจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งโดยไม่ได้มีการให้บริการอื่นใดอีก ถือเป็นการให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย โดยคำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 1.0 สำหรับการจ่ายเงินได้ตามสัญญารายหนึ่ง ๆ มีจำนวนตั้งแต่หนึ่งพันบาทขึ้นไป แม้การจ่ายนั้นจะได้แบ่งจ่ายครั้งหนึ่ง ๆ ไม่ถึงหนึ่งพันบาท ตามข้อ 12/4 และข้อ 12/5 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
        2. กรณีตามข้อ 2. การประกอบกิจการขนเศษวัสดุไปทิ้ง โดยผู้รับจ้างจะขนเศษวัสดุและนำไปทิ้งในสถานที่ที่ผู้รับจ้างจะจัดหาสถานที่ทิ้งด้วย ถือเป็นการรับจ้างทำของ เมื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นผู้ว่าจ้างจ่ายค่าจ้างดังกล่าว จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ตามข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
        3. กรณีตามข้อ 3. การให้บริการเช่ารถแม็คโครพร้อมทั้งการขนรถแม็คโครไปยังสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ค่าเช่ารวมกับค่าขนส่งดังกล่าว ถือเป็นเงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่องจากการให้เช่าทรัพย์สินตามมาตรา 40(5)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นผู้จ่ายค่าเช่ามีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5.0 ตามข้อ 6(1) ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
เลขตู้: 70/35088

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020